بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930695569
نام و نام خانوادگي : پوریا خدایاری
عنوان پایان نامه : بررسی آزمایشگاهی امکان استفاده از سورفکتانت گیاهی(عصاره گیاه اشنان)برای طراحی سیالات حفاری افرونی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسی نفت -حفاری
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
افشین اکبری دهخوارقانی
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
محمد علی ریاحی
چكيده : با توجه به تخلیه مخازن اغلب مخازن نفتی در جهان و رسیدن آنها به مرحله بلوغ فشار آنها کاهش یافته است و استفاده از سیالات حفاری مرسوم که وزن بالایی و هدر روی زیادی در این نوع مخازن دارند موجب بروز مشکلات جدی خواهد شد و علاوه بر هدر روی سیال با آسیب سازند مواجه خواهیم شد. بنابراین با توجه به ضرورت، ما در این تحقیق امکان استفاده از سیال حفاری افرونی را در مخازن نفتی بررسی کرده و سیال بهینه برای انجام یک عملیات حفاری بدون دردسر را پیش بینی کردیم و سیالاتی تحت عنوان سیالات پایه افرونی معرفی گردیده‌اند که هرزروی آن در لایه‌های تخلیه شده به دلیل وجود حباب‌های گاز در داخل سیال پیوسته حفاری موجب کاهش فیلتریشن در سازندهای تخلیه شده و به خصوص در مقابل شکاف‌ها خواهد شد. سورفکتانت مورد استفاده معمول برای ایجاد سیال افرونی CTAB وSDS می باشد که در این پروژه عملکرد سورفکتانت مورد بررسی با این مواد مقایسه شده است. در این تحقیق عصاره گیاه اشنان به عنوان ماده فعال سطحی مناسب جهت ایجاد سیال حفاری افرونی معرفی گردید، که خواص رئولوژیکی و پایداری این سیال قابل مقایسه و حتی در برخی موارد بهتر از سورفکتانت های تجاری معمول ارزیابی شد.
كلمات كليدي : سورفکتانت گیاهی، عصاره گیاه اشنان، سیالات حفاری افرونی
تاريخ دفاع : 1397-11-07