بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930286855
نام و نام خانوادگي : محمدرضا درویش
عنوان پایان نامه : بررسی عوامل تاثیرگذار بر خدمات تفریحی سواحل شمالی ایران
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : طراحى‏صنعتى
رشته/گرایش تحصيلي : طراحي صنعتي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : نیما نورایی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در این پروژه سعی شده تمامی عوامل تاثیرگذار بر فضای گردشگری ساحل شما ایران مورد آنالیز قرار گیرد. بر همین اساس مطالعات گسترده ای به صورت کتابخانه ای و بررسیهای مختلفی به صورت میدانی انجام گرفته که این پروژه را از حیث کیفیت اطلاعاتی به حد بسیار مطلوبی رسانده و از این نظر مطالب جمع آوری شده منبع بسیار مفیدی جهت ارزیابی فضای ساحل شمالی ایران میباشند. از آنجایی که متاسفانه تا قبل از این پروژه تحقیقات مطلوبی در جهت بهبود شرایط گردشگری و تفریحی در سواحل شمالی ایران انجام نشده از اینرو قسمتی از اطلاعات جمع آوری شده نیاز به آنالیزهای تخصصی و دوره ای دارند که در این پروژه به دلیل محدودیتهای زمانی و همچنین نبود تخصص کافی پژوهشگر فقط صورت کلی موارد مورد بحث و آنالیز قرار گرفته. امید است پژوهش انجام شده در تحقق اهداف متعالی کشور در جهت بهبود شرایط گردشگری در سواحل شمالی ایران تاثیر مثبتی داشته و محققان و طراحان از مطالب و نتایج بدست آمده استفاده کنند.
كلمات كليدي : خدمات تفریحی، سواحل شمالی، ایران
تاريخ دفاع : 1396-10-30