بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940145480
نام و نام خانوادگي : امیر طبرزدی
عنوان پایان نامه : بررسی اثرات هم افزایی نانوذرات نقره و آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین بر روی ایزوله های بالینی کلبسیلا پنوموینه
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زيست شناسي
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي عمومي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
امیر میرزایی
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : جواد آراسته ,
چكيده : کلبسیلا پنومونیه باکتری گرم منفی و عامل پنومونی، سپسیس، عفونت های دستگاه ادراری و یکی از مهمترین عوامل شناسایی شده در ایجاد عفونتهای بیمارستانی است. هدف از این مطالعه بررسی اثرات هم افزایی نانوذرات نقره و آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین و هم چنین بررسی اثرات ضدبیوفیلمی نانوذرات نقره به همراه سیپروفلوکساسین در سویه های بالینی کلبسیلا پنومونیه بود. در این مطالعه تجربی ابتدا از اردیبهشت ماه 97 تا شهریور ماه 97 تعداد 50 نمونه بالینی خون، ادرار و خلط جمع آوری شد و با استفاده از روش های میکروبیولوژیک سویه های کلبسیلا پنوموینه جداسازی گردید. به دنبال آن، اثرات ضدباکتریایی سیپروفلوکساسین در غلظت های 9/3 تا 500 میکروگرم در میلی لیتر و نانوذره نقره در غلظت های در غلظت های (25/6-400 میکرو گرم بر میلی لیتر) و هم چنین اثرات سینرژیسمی نانوذرات نقره و سیپروفلوکساسین مورد مطالعه قرار گرفت. در انتها سویه های تولید کننده بیوفیلم جداسازی گردید و تغییر بیان ژن بیوفیلمی mrkA با استفاده از روش Real Time PCR در سویه های تیمار شده با نانوذرات نقره به همراه سیپروفلوکساسین مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج جداسازی میکروبی نشان داد که از میان 50 نمونه بالینی، 20 سویه کلبسیلا پنومونیه جداسازی گردید. هم چنین نتایج MIC نانوذرات نقره و سیپروفلوکساسین نشان داد که هر دوترکیب قادر به سلول کشی باکتری بوده و در اثر استفاده هم زمان نانوذرات نقره و سیپروفلوکساسین، MIC سیپروفلوکساسین بطور چشمگیری کاهش می یابد. هم چنین نتایج Real Time PCR نشان داد که بیان ژن mrkA در سویه های تیمار شده با نانوذرات نقره و سیپروفلوکساسین بطور معناداری کاهش می یابد. نتیجه گیری کلی: نتايج اين مطالعه نشان داد كه نانو ذرات نقره به همراه آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین می تواند رشد باکتری و هم چنین توانایی تشکیل بیوفیلم را کاهش دهد و بنابراین می تواند به عنوان یک ترکیب دارویی کاندید مورد استفاده قرار گیرد. کلمات کلیدی: نانوذره نقره، سیپروفلوکساسین، کلبسیلا پنومونیه، بیوفیلم، Real Time PCR
كلمات كليدي : نانوذره نقره، سیپروفلوکساسین، کلبسیلا پنومونیه، بیوفیلم، Real Time PCR
تاريخ دفاع : 1397-11-10