بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950289734
نام و نام خانوادگي : رضا قاسمی لسکوکلایه
عنوان پایان نامه : شناسایی و رتبه‏بندی عوامل موثر در اجرای موفق مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مكانيك
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
بیژن رحمانی پرچکلایی
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
زهره مقدس
چكيده : در این تحقیق به شناسایی و رتبه‏بندی عوامل موثر در اجرای مهندسی مجدد در منابع انسانی پرداخته شد. بررسی مطالعات قبلی در این زمینه نشان داد که فرهنگ سازمانی، مدیریت تغییر و عملکرد منابع انسانی عوامل موثر در اجرای مهندسی مجدد کسب و کار هستند. جامعه آماری این پژوهش را افراد متخصص در زمینه مهندسی مجدد با تحصیلات دانشگاهی مرتبط که در سال «1396» مشغول به فعالیت بودند تشکیل داده‏اند. به دلیل عدم دسترسی به کلیه افراد از روش نمونه‏گیری تصادفی ساده استفاده شد. برای بررسی اثر گذاری متغیرها از روش دلفی استفاده شد و از نظر «22» خبره در دو مرحله بهره‏گیری شد. نتایج این بخش نشان داد در دو مرحله بین نظرات خبرگان اجماع وجود دارد، سپس از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد تا میزان تاثیر گذاری عوامل که از نظر خبرگان دارای اهمیت هستند، از این روش مشخص شود. نتایج نشان داد که عملکرد منابع انسانی به نسبت مدیریت تغییر و فرهنگ سازمانی تاثیر بیشتری در اجرای موفق فرآیند مهندسی مجدد دارد. کلمات کلیدی: مهندسی مجدد، عملکرد منابع انسانی، مدیریت تغییر،فرهنگ سازمانی
كلمات كليدي : مهندسی مجدد، عملکرد منابع انسانی، مدیریت تغییر،فرهنگ سازمانی
تاريخ دفاع : 1397-10-30