بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940252860
نام و نام خانوادگي : علیرضا علوی
عنوان پایان نامه : مدلسازی روش های مختلف اسیدکاری ( ماتریکس و شستشو با اسید) جهت ارائه فلوچارت جامع در یکی از مخازن جنوب غرب ایران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی تعلیم دیده با الگوریتم ژنتیک و ازدحام ذرات
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مخازن هیدروکربوری
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
امیر حسین سعیدی دهاقانی
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
سعید صادق نژاد
چكيده : اسیدکاری امری است که باعث کاهش ضریب پوسته و در نتیجه افزایش تولید سیال هیدروکربنی می شود و به تبع آن بهبود درآمدهای اقتصادی را به همراه خواهد داشت. در این پایان نامه تاثیر پارامتر کلیدی عملیات اسیدکاری از قبیل: غلظت اسید ، حجم اسید، نرخ تزریق آن و نرخ تزریق منحرف کننده جریان اسید روی تابع هدف ضریب پوسته نهایی مورد ارزیابی قرار می گیرد. بدون شک عوامل یاد شده می توانند تاثیر پیچیده و غیرخطی روی تابع هدف داشته باشند و شناسایی این رفتار غیرخطی موضوع دیگری است که با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه به آن پرداخته می شود. بدین منظور برای فراهم کردن داده های مربوط به آموزش و تست شبکه عصبی از نرم افزار StimCADE استفاده می شود که طی آن سناریوهای مختلف پیشنهاد شده توسط طراحی آزمایش اجرا گرفته می شود. در این راستا، علاوه بر بررسی تاثیر هریک از این عوامل، با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی تعلیم دیده با الگوریتم ازدحام ذرات و ژنتیک تلاش می شود تا رابطه پیچیده بین این پارامترها تشخیص داده شود و همچنین عملکرد شبکه تحت هریک از این الگوریتم های بهینه سازی مورد مطالعه قرار گیرد. داده های ورودی نرم افزار از یکی از چاه های نفتی واقع در مخازن جنوب غرب کشور که تحت عملیات اسیدکاری قرار داشت، استخراج شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که استفاده از الگوریتم ژنتیک در تعلیم شبکه، خطای RMSE کمتری را نسبت به الگوریتم ازدحام ذرات ارائه می دهد؛ 04/0 با ژنتیک در مقایسه با 06/0 ازدحام ذرات. علاوه بر این، براساس نمودارهای دو و سه بعدی می توان دریافت که تاثیر غلظت اسید کلریدریک و حجم مرتبط با آن روی ضریب پوسته بیشتر از سایر پارامترهای دیگر است. همچنین مقادیر بهینه حجم اسید و نرخ تزریق منحرف کننده جریان اسید به ترتیب 360 بشکه و 5/3 بشکه در دقیقه محاسبه شدند. انتخاب مقادیر بهینه پارامترهای فوق می تواند ضریب پوسته را تا 2- کاهش داده و رونق اقتصادی را بهمراه داشته باشد. واژگان کلیدی: اسیدکاری، شبکه عصبی مصنوعی، الگوریتم ازدحام ذرات، الگوریتم ژنتیک، منحرف کننده جریان اسید ،اسید کلریدریک
كلمات كليدي : اسیدکاری، شبکه عصبی مصنوعی، الگوریتم ازدحام ذرات، الگوریتم ژنتیک، منحرف کننده جریان اسید ،اسید کلریدریک
تاريخ دفاع : 1397-06-05