بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950042009
نام و نام خانوادگي : ابراهیم داودی
عنوان پایان نامه : بهبود رزرو چرخان با مشارکت بارهای پاسخگو در برنامه¬های پاسخگویی بار
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : محمود حسینی علی آبادی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : شهرام جوادی ,
چكيده : در سیستم‌هاي سنتی برنامه‌هاي مدیریت مصرف بهمنظور فائق آمدن بر برخی مشکلات سیستم قدرت مورد استفاده قرار میگرفت. در این بین برنامه‌هاي پاسخگویی بار نیز بهعنوان بخشی از این ‌برنامه‌ها مطرح بود. اما پس از تجدیدساختار سیستم‌هاي قدرت، این ‌برنامه‌ها بهدلیل عدم تطابقهایی که با ماهیت بازار داشت، رفته رفته کنار گذاشته شدند. اما پس از مدتی بدلیل مشکلات بوجود آمده مانند عدم ثبات قیمت‌ها، اجراي مجدد برنامه‌هاي مدیریت مصرف، مجددا مورد توجه قرار گرفتند. این‌بار این ‌برنامه‌ها به‌گونه‌اي که با ساختار مدیریت سیستم قدرت تجدیدساختار یافته همخوانی داشته باشد، تغییر یافتند. به طوری که با طرح برنامه مدیریت سمت تقاضا، و تعیین ظرفیت ذخیره¬ساز به عنوان مهمترین راه¬حل¬ها برای کاهش مصرف و تغییر الگوی مصرف در این پژوهش پیشنهاد شده است. در این پژوهش با اجرای برنامه پاسخگویی به تقاضا به آزاد¬سازي ظرفیت استفاده نشده شبکه‌هاي توزیع در مواقع اضطراري و رشد تقاضا و پاسخ تقاضاي جانبی که منتج به اتوماسیون و باز پیکر‌بندي شبکه‌هاي توزیع می‌شود. همچنین باعث تعویق انداختن تقویت فیزیکی شبکه‌هاي توزیع وخطوط توزیع در کنار کاهش تلفات می باشد. برای اجرای طرح مدیریت سمت از روش برنامه¬ریزی عدد صحیح خطی در نرم¬افزار گمز استفاده می¬شود.
كلمات كليدي : پاسخگویی به تقاضا، قابلیت¬اطمینان، رزرو چرخان، بارهای پاسخگو به برنامه مدیریت انرژی.
تاريخ دفاع : 1397-11-11