بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950151637
نام و نام خانوادگي : علی ابوالقاسمی فر
عنوان پایان نامه : ارائه¬ی يک روش جديد برای فرآيند خودترميمی و بازيابی بار در شبکه¬های توزيع هوشمند تحت نفوذ ريزشبکه¬های پويا
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : شهرام جوادی ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
حسن میارنعیمی
چكيده : محدودیت منابع انرژی، نبود زیرساختهای مناسب در مقابل پیشرفتهای موجود، نگرانیهای زیست‌محیطی و افزایش انتظارات مشترکین برق برخی از دلایل گذر از سیستمهای قدرت معمول به سمت شبکههای هوشمند، میباشد. عدم کفایت شبکه توزیع، علت اغلب خاموشی‌ها و اختلالات می‌باشد، درنتیجه حرکت به سمت شبکه هوشمند می‌بایست از پایین زنجیره، یعنی سیستم توزیع شروع شود. انتقال از ساختار قدیمی به ساختار نوین شبکههای توزیع نیازمند ایجاد زیرساختارهای مناسب برای رفع محدودیتها و چالشهای فنی و اقتصادی پیش روی شبکههای توزیع هوشمند خواهد بود. انتظار می‌رود با ظهور شبکههای توزیع هوشمند، فرآیندهای برنامهریزی، بهرهبرداری و پشتیبانی تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. شبکههای توزیع هوشمند قادر به پیشنهاد نقاط مانور مناسب با توجه به تابع هدف از پیشتعیین شده هستند تا بازیابی بار با هدف کاهش زمان خاموشی و یا بازیابی حداکثر مشترکین انجام گیرد. در کاهش مدت‌زمان بازیابی بار نیز با توجه به ادوات و برنامههای گوناگونی که وجود دارد، مسیرها و روشهای متعددی در جهت نیل به اهداف مدیران و برنامهریزان دارایی وجود خواهد داشت. از مهمترین راهکارهای دستیابی به این هدف، یافتن بهینه آرایش شبکه توزیع هوشمند در زمان بازیابی با هدف کمینه کردن تعداد کلیدزنی و بازیابی حداکثر مشترکین، میباشد. از این رو در این پایاننامه با استفاده از الگوریتمهای فراابتکاری (تجمع ذرات) و تئوری گراف، الگوریتم جدیدی به‌منظور بازیابی بار، مسئله بازیابی در محیط شبکههای توزیع هوشمند توزیع، تحت نفوذ منابع تولید پراکنده و میکروگریدهای پویا، موردبررسی قرارگرفته است. به‌منظور ارزیابی کارایی الگوریتم پیشنهادی، نتایج مطالعات عددی و شبیهسازی مورد بررسی قرار داده شده است.
كلمات كليدي : شبکههای توزیع هوشمند، مدیریت خطا، مسئله بازیابی بار، منابع تولید پراکنده، میکروگریدهای پویا
تاريخ دفاع : 1397-10-29