بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950225613
نام و نام خانوادگي : شهرام محمدي
عنوان پایان نامه : بررسي اثر عصاره اكاليپتوس بر روي بيان ژ نهاي BAX وBCL2در سرطان معده
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زيست شناسي
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي سلولي و مولكولي- علوم سلولي و مولكولي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
دكتر بهزاد همتي
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : علیرضا سلطانی , نسیم اصغری
سيد عطااله سادات شانديز
چكيده : به‌طورکلی سرطان‌ها ناشي از ترانسفورماسيون يا تغيير شكل سلول‌های طبيعي بدن مي‌باشند. سرطان، اولین علت مرگ در کشورهای توسعه‌یافته و دومین علت مرگ در کشورهای درحال‌توسعه به شمار می‌رود.امروزه، علیرغم کاربرد بسیار وسیع عصاره ی اکالیپتوس، اطلاعات محدودی درزمینه ی اثرات آن‌ها بر سلامت انسان وجود دارد. هدف: در تحقیق حاضر ارزیابی اثرات مقایسه‌ای عصاره اکالیپتوس بر روی بقای سلولی و بیان ژن‌ها وآپوپتودر رده سلولی سرطان معدهAGSو سلول‌های نرمال است. مواد و روش‌ها: تکثیر سلولی با انجام آنالیزهای سمیتMTT استاندارد موردبررسی قرار گرفت مولکولRNAبا استفاده ازRNXاستخراج شدوسپس سنتزcDNA انجام گرفت.میزان بیان ژن‌هایBAXو BCL2 نسبت به ژنGAPDH(ژن مرجع)با استفاده از روش Realtime PCR به‌طور کمی بررسی شد. نتایج: نتایج سمیت سلولی نشان دادکه اثرات کشندگی سلول ها، بستگی به غلظت عصاره دارد.در سلول‌های سرطانی معده هرچقدر غلظت عصاره بیشتر باشددرصدزنده‌مانی سلول‌ها کمترمی باشدو نسبت بیان ژن‌های BCL2 و Bax به ژن مرجع در رده‌ی سلولی سرطانی AGS تیمار شده با عصاره به ترتیب به میزان05/P)18/±51/کاهش و به میزان(0001/P)58/±78 /1 افزایش‌یافته است. همچنین نسبت بیان ژن‌های BCL2 و Bax به ژن مرجع(GAPDH) دررده‌ی سلولی نرمال به میزان(05/P) 03/±94/کاهش و به میزان11/± 24/1 افزایش‌یافته است. نتایج نشان داد که اثرات مهاری عصاره تأثیر بیشتری بر روی سلول‌های سرطانی معده نسبت به سلول‌های نرمال از خود نشان می‌دهند. این پدیده به دلیل اثر مستقیم آن‌ها برروی سامانه‌ی تنفسی سلول در میتوکندری می‌باشد
كلمات كليدي : اکالیپتوس، رده سلولی سرطان معده، انسان
تاريخ دفاع : 1397-11-03