بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940075444
نام و نام خانوادگي : فرهاد شجاعی ابری
عنوان پایان نامه : افزایش مقاومت اتصالات صلب قاب خمشی بتن آرمه حین ساخت با استفاده از سفره آرماتوربندی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي عمران _ سازه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : منوچهر بهرویان ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : شهریار طاووسی تفرشی ,
چكيده : حرکت استمراری علم در عرصه مهندسی سازه موجب گردیده است تا بهسازی و تحلیل دقیق پارامترهای مختلف اثرگذار بر رفتار سازه در سال¬های اخیر از اهمیت زیادی برخوردار گردد که در پیشینه طولانی ساخت و ساز سابقه نداشته است. از طرفی نیز با قرار گرفتن ایران در بخشی از کمربند کوهزایی آلپ هیمالیا که به عنوان آخرین و جوان ترین نواحی کوهزایی جهان شناخته شده است پدیده‌هاي دگر شکلی به اشکال گوناگون در آن مشاهده می‌گردند. نتایج مطالعات و بررسی‌هاي کارشناسانه نشانگر آن بود که عدم رعایت اصول صحیح ساخت و ساز و مشخصات فنی- اجرایی صحیح از یک سو و کیفیت پایین مصالح مصرفی از سوي دیگر موجبات خسارات و تلفات بیش از حد را فراهم آورده است. همچنین بسیاري از بافت‌هاي شهري ایران زمانی شکل گرفته بودند که هیچ آیین نامه لازم الاجرایی براي تحمل نیروهاي جانبی ناشی از زلزله تدوین نشده بود. با توجه به اینکه بحث ساخت و ساز بهینه و مقاوم سازه¬ها در برابر انواع شرایط مختلف، یکی از علوم رایج در سطح جهان می¬باشد، کارهاي زیادي نیز در این زمینه انجام شده است. همچنین لزوم کاهش تلفات و خسارات وارده در کشور، مسئولین امر را بر آن داشت تا ساخت و ساز سازه‌ها به بهترین شکل ممکن آتی را در دستور کار سازمان ها و نهادهاي مربوطه قرار دهند. لذا برای پیشبرد این اهداف در این مطالعه، بررسی پارامترهای موثر بر رفتار ناحیه اتصال تیر-ستون بتن آرمه در حالت مقاوم¬سازی شده مورد بحث قرار داده شد. برای این منظور ابتدا مدل ایجاد شده در مطالعه مستوفی¬نژاد و سبحانی در سال 1382 با استفاده از نرم¬افزار آباکوس شبیه¬سازی شد و پاسخ بدست آمده از نرم¬افزار صحت سنجی شد. در ادامه آنالیز حساسیت مش¬بندی برای مدل صورت پذیرفت. در نهایت با توسعه مدل ایجاد شده نیز اثر پارامترهایی همچون طول تقویت در ستون، طول تقویت در تیر، قطر میلگرد تقویت، تعداد میلگرد تقویت و فاصله میلگردهای تقویت از یکدیگر برای دو اتصال گوشه و میانی مورد ارزیابی قرار داده شد. نتایج به طور کل بیانگر این بوده اند که تعداد میلگردهای مورد استفاده که اثر مستقیم بر درصد فولاد مقطع دارند، دارای بیشترین اثرگذاری بر ظرفیت باربری اتصال می‌باشد. در این میان فاصله بین میلگردها دارای کمترین اثر بر رفتار اتصال بوده است. پارامترهای دیگر نظیر قطر میلگردها، طول میلگرد تقویت در ستون و طول میلگرد تقویت در تیر، در درجات بعدی اهمیت قرار می‌گیرند. واژگان کلیدی: اتصال بتنی، اجزای محدود، مقاوم¬سازی، ظرفیت باربری.
كلمات كليدي : اتصال بتنی، اجزای محدود، مقاوم¬سازی، ظرفیت باربری.
تاريخ دفاع : 1397-10-26