بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950242750
نام و نام خانوادگي : سروش سلامت
عنوان پایان نامه : بررسی عملکرد لرزه ای قابهای فلزی دارای مهاربند واگرا با و بدون کمانش در مهاربند
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي زلزله
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : محمد نیمافر ,
محمدصادق روحانی منش
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : جعفر عسگری مارنانی ,
چكيده : با توجه به مخاطرات زلزله در کشور ایران و اهمیت طراحی لرزه ای سازه ها، بررسی دقیق رفتار لرزه ای سازه ها و سیستم های باربر جانبی آنها اجتناب ناپذیر می باشد. با دقت در عملکرد لرزه ای سازه های فولادی در زلزله های چند دهه اخیر از جمله زلزله سال 1382 بم و زلزله 1396 کرمانشاه خرابی های وسیع سازه ای و غیر سازه ای در ساختمان های فولادی به چشم می خورد که قسمت عمده آنها ناشی از رفتار نامناسب لرزه ای سازه ها در برابر زلزله های متوسط می باشد. در کشور ایران سیستم مهاربندی واگرای فلزی از سایر سیستم ها جدیدتر، ناشناخته تر و در عین حال کارآمدترین روش مهاربندی در سازه های کوتاه، متوسط و بلند می باشد. قاب های مهاربندی شده واگرای فولادی از نظر تامین سختی جانبی شبیه به قاب های همگرای فولادی و از نظر تامین شکل پذیری بدون کاهش مقاومت جانبی قابل توجه شبیه به قاب های خمشی می باشند. همین خاصیت دوگانه، سبب کاربرد آن در طیف وسیعی از سازه ها، در پهنه های با خطر نسبی بسیار زیاد می شود. در این نوع مهاربندی لرزه ای به علت وجود تیر پیوند کوتاه( تیر پیوند برشی) مقدار زیادی از انرژی ورودی امواج زلزله به سازه، در بارگذاری سیکلی جانبی قاب مستهلک شده که این خاصیت سبب رفتار قابل قبول تر لرزه ای از نظر جابجایی نسبی طبقات و نیاز لرزه ای اجزاء سازه ای می شود. بنابر این استفاده از این نوع مهاربند نسبت به سایر سیستم ها دارای توجیه اقتصادی در طراحی می باشد. با توجه به اینکه الگوی خرابی در قاب های فولادی مهاربندی شده عمدتا، تابع کمانش کلی ساق فشاری مهاربند می باشد، در این پژوهش به صورت اختصاصی به بررسی وقوع کمانش کلی در این نوع سیستم باربر جانبی پرداخته شده است. لذا با بررسی مطالعات پیشین انجام شده در این عرصه، ابتدا به مطالعه و صحت سنجی دقیق این موضوع در قاب های مهاربندی شده همگرای فلزی پرداخته و پس از حصول اطمینان از لزوم بررسی پدیده کمانش به بررسی آن در قاب های مهاربندی شده واگرای فولادی پرداخته شده است. به منظور بررسی هرچه دقیق تر موضوع، به بررسی کتب معتبر، مقالات و پایان نامه های داخلی و خارجی، محاسبات دستی مبتنی بر آیین نامه های معتبر داخلی و خارجی، مدل سازی کامپیوتری و جستجوی اینترنتی پرداخته شده است. در این پژوهش سازه مفروض تحت اثر 15 زلزله قوی شناخته شده بین المللی قرار گرفته و نتایج حاصله به صورت نوشتاری، شکل و جدول توضیح داده شده است. به جهت مفهوم بودن نتایج و مقایسه آنها معلوماتی چون جابجایی نسبی طبقات، نیاز لرزه ای اعضای سازه ای (مهاربندها، تیرهای لرزه بر و ستون های لرزه بر) نیاز شکل پذیری مهاربند ها و مقایسه آنها در دوحالت استفاده از مهاربندی متعارف و مهاربندی کمانش تاب ارائه شده است. نتایج این پژوهش حاکی از رفتار لرزه مطلوب قاب های مهاربندی شده واگرای فولادی با مهاربند کمانش تاب نسبت به مهاربند های فولادی متعارف می باشد.
كلمات كليدي : مهاربند واگرا ، مهاربند كمانش تاب، تحليل ديناميكي
تاريخ دفاع : 1397-10-25