بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930561106
نام و نام خانوادگي : مهناز شريفي
عنوان پایان نامه : بررسي اثر نيكوتين بر بيان ژن dnc و نقش آن بر حافظه و يادگيري در اندام Mushroom body مگس سركه
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زيست شناسي
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي عمومي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
زينب اختري
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : رودابه بهزادی ,
چكيده : نیکوتین می تواند تاثیرات فراوانی را بر سیستم اعصاب مرکزی و میزان هوشیاری اعمال دارد، از سوی دیگر شباهت های فراوانی بین دستگاه عصبی مگس سرکه و انسان مشاهده شده است. همچنین مطالعات نشان داده اند که نیکوتین می تواند بر فرآیند یادگیری و حافظه تاثیرگذار باشد. بنابراین در این تحقیق برآن شدیم تا از مگس سرکه به عنوان یک مدل مناسب، قابل دسترس و مقرون به صرفه به عنوان مدل آزمایشگاهی استفاده نموده تا اثرات نیکوتین و مسیرهای سیگنالیگ داخل سلولی را بر فرآیند حافظه و یادگیری مورد بررسی قرار دهیم. در این تحقیق به منظور بررسی اثرات وابسته به دوز نیکوتین 4 گروه شامل گروه های کنترل و به ترتیب دوزهای 0.02 و 0.2 و 0.5 از نیکوتین مورد استفاده قرار دادیم. در هر گروه حداقل 30 مگس سرکه را به منظور بررسی تغییرات رفتاری و همچنین تغییرات سلولی و مولکولی مورد آزمایش قرار دادیم. به منظور اندازه گیری حافظه و یادگیری در مگس های بالغ از دستگاه T-maze استفاده شد و پس از بررسی های انجام شده، سر مگس سرکه به منظور استخراج RNAجداگردید.سپس RNA&DNA بااستفاده ازروش DTABاستخراج شد و وبااستفاده ازآنزیم (reverse transcriptase) cDNA ساخته شد سپس برای تعیین تغییرات در بیان ژن ازتکنیک RT-PCR semi quantitative استفاده شد .نتایج تحقیق حاضر نشان داد استفاده از دوز های مختلف نیکوتین باعث کاهش معنی دار در گرایش آنها به سمت روشنایی وکاهش اجتناب از شوک الکتریکی شده که می توان نتیجه گرفت احتمالانیکوتین می تواند بر فرایند حافظه ویادگیری تاثیر گذار باشد. اما در اجتناب آنها از بوی آزاردهنده تفاوت معنی داری گزارش نشد. ونیزنتایج تحقیق حاضر کاهش معنی داری نسبت به گروه کنترل دردوزهایmg/ml 0.5،0.2،0.02 نیکوتین نشان داد که می توان نتیجه گرفت نیکوتین بر میزان بیان ژن dnc تاثیرگذاشته بیان آن را کاهش داده است و به دنبال آن منجر به کاهش معنی دار حافظه مگس های باکره ماده شده است. نتایج تحقیق حاضر اختلاف معنی داری نسبت به گروه کنترل در دوزهای mg/ml 0.5، 0.2، 0.02 نیکوتین نداشته است که می توان نتیجه گرفت نیکوتین بر بیان ژن dnc تاثیری نداشته است بنابراین تاثیری بر یادگیری و حافظه آنهانیز نداشته است.
كلمات كليدي : نیکوتین، drosophila melanogaster، بیان ژن dnc، یادگیری و حافظه.
تاريخ دفاع : 1395-11-30