بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940307471
نام و نام خانوادگي : سعید سلطانی
عنوان پایان نامه : بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال فاز مایع گذرا آلیاژآلومینیوم به تیتانیم
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مكانيك
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
محمد عمار مفید
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
مجید بلباسی
چكيده : هدف از این تحقیق اتصال و جوشکاری دو آلیاژ Al2024 به آلیاژ Ti-6Al-4V به روش جوشکاری فاز مایع گذرا با استفاده از لایه واسط برنج با ضخامت 50 میکرومترمی باشد. نکته حایز اهمیت در اتصال این دو آلیاژ به یکدیگر نقطه ذوب متفاوت آنها می باشد، همین امر مانع از امکان اتصال و جوشکاری آنها به یکدیگر به روش های ذوبی معمول مانند الکترود دستی و غیرذوبی مانند اصصطکاکی شده است. روشی بهینه ای که اخیرا برای اتصال فلزات غیر همجنس معرفی شده است روش اتصال فاز مایع گذرا (Transient liquid phase) می باشد. این روش یک روش اتصال نفوذی است که در آن از لایه واسطی دارای ترکیبی نزدیک به عناصر موجود در آلیاژ های پایه استفاده می شود. از آنجاییکه این دو آلیاژ دارای نقاط ذوب متفاوتی میباشند به همین دلیل دمایی که در این فرایند مورد استفاده قرار میگیرد بسیار دارای اهمیت می باشد. دماهایی که برای اتصال نفوذی آلیاژهای مختلف آلومینیوم و تیتانیم تا کنون انجام گرفته است، متفاوت بوده و دربازه ای بین 510 تا 620 درجه سانتیگراد قرار داشته است، از طرفی نقطه ذوب آلیاژ Al2024 ، 510 درجه سانتیگراد می باشد، در نتیجه نمی توان دماهایی خیلی بالاتر از این دما را انتخاب نمود به همین دلیل در این تحقیق نمونه ها در سه دمای 530، 550 و 580 در خلأ 3- 10 تور برای جوشکاری انتخاب شد. مورد دیگری که می توان به آن اشاره نمود مدت زمان انجام آزمایش است که زمانهای متفاوتی از 20 دقیقه تا 120 دقیقه در نظر گرفته شده است که براساس مطالعات انجام شده بهترین زمان درفرایند فاز مایع گذرا مدت 60 دقیقه بوده است، به همین جهت در تحقیق حاضر، مدت زمان 60 دقیقه در دماهای مورد نظر، تعیین شده است. ریز ساختار جوش با استفاده از میکروسکوپ نوری ، SEM ، EDS و میکرو سختی سنجی مورد مطالعه قرار گرفت.
كلمات كليدي : فاز مایع گذرا، Al2024 وTi-6Al-4V
تاريخ دفاع : 1397-02-05