بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930573575
نام و نام خانوادگي : حسین زند
عنوان پایان نامه : مدلسازی تقاطعات غیرهمسطح شبدری و نیمه شبدری از لحاظ حجم ترافیک، زمان سفر و تاخیر (مطالعه موردی: تقاطع صیاد)
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي راه وترابري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : ابراهیم صفا ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : غلامعلی شفا بخش ,
چكيده : با افزایش جمعیت و به طبع آن رشد تقاضای سفر ، مدیران حمل و نقل با چالش فرآیند انتقال ایمن و کارآمد انسان و کالا با توجه به تملک اراضی و بودجه مواجه می باشند.لذا با توجه به اهمیت ترافیک در انتخاب نوع تقاطع غیر همسطح و نیز از آنجایی که عامل ترافیک یکی از عوامل مهم و موثر در مباحث ترافیکی می باشد ، به جهت کاهش هر چه بیشتر سوانح و تصادفاتی که منجر به خسارات جانی و مالی می شود ، بهتر است تمرکز بیشتری روی مباحث ایمنی در ترافیک صورت گیرد .از نیازهای مهم در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ایجاد سیستم حمل و نقل کامل ، منظم ، گسترده و کارآمد می باشد.پیچیدگی جابجایی وسایل نقلیه در تقاطعات موجب افزایش نقاط برخورد و لذا افزایش تصادفات جریان های مختلف ترافیکی می گردد. با استفاده از مشاهدات داده¬های ترافیک و مدل جریان ترافیک ماکروسکوپی، زمان واقعی سفر پیش¬بینی می¬شود. سپس داده-ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می¬گیرند. با مقایسه تقاطع غیر هم سطح شبدری و نیمه شبدری در اتوبان صیاد شیرازی با اتوبان همت به این نتیجه رسیدیم ، که تقاطع غیر هم سطح شبدری بهتر بوده و در صورتی که تقاطع را به صورت عملی به صورت شبدری ساخته شود میتواند از بار ترافیک کاسته و تردد را بهتر کند.
كلمات كليدي : تقاطع صیاد.شبدری و نیمه شبدری .تقاطعات غیرهمسطح
تاريخ دفاع : 1397-04-02