بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940245374
نام و نام خانوادگي : امیر علی اصغری
عنوان پایان نامه : مکانیابی بهینه پارکینگ های عمومی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: بافت مرکزی شهر کرج)
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي حمل ونقل
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
دكتر محمود صفارزاده
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
دكتر محمد سعید منجم
چكيده : امروزه معضل کمبود محل توقف وسیله نقلیه به خصوص در مناطق مرکزی شهر گریبان‌گیر اکثر شهر‌های کشورمان است. کمبود پارکینگ در شهرها باعث توقف اتومبیل‌ها در کنار خیابان‌ها (پارک حاشیه ای) می شود. این در حالی است که بیشتر خیابان‌های شهری به ویژه در محدوده مرکزی شهرها به دلیل مسائل تاریخی، کمبود نظارت و ضعف منابع مالی کم عرض بوده و عملا سطوحی که باید در اختیار سواره رو قرار گیرد به محل توقف خودروها تبدیل می شود. بنابر این وجود پارکینگ‌های عمومی از یک سو باعث کاهش و یا عدم توقف خودروها در حاشیه خیابان‌ها و بطور غیر مستقیم افزایش عرض آن‌ها می شود ، که این امر خود می تواند سهولت تردد برای سایر وسایل نقلیه و کاهش میزان آلودگی هوا و آلودگی صوتی شود. کلانشهر کرج هم به علت عدم وجود پارکینگ عمومی و یا عدم توزیع مناسب پارکینگ ها با نارسایی های در این زمینه مواجه می باشد. در این پژوهش به بیان ضرورت این مسئله پرداخته و نسبت به شناسایی معیارهای مناسب از طریق طرح پرسش از کارشناسان و خبرگان و آنالیز داده ها به روش های تکنیک سلسله مراتبی و تحلیل شبکه ای پرداخته و در نهایت با استفاده از نرم افزار ArcGIS مکان ها و پهنه های مناسب جهت احداث پارکینگ های عمومی مشخص گردید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که از بین 5 شاخص اصلی بدست آمده شاخص مرکزی و فاصله ای تاثیر بیشتری دارد.
كلمات كليدي : پارکینگ ، نرم افزار GIS ، مکانیابی
تاريخ دفاع : 1397-03-20