بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950073327
نام و نام خانوادگي : امید شجاعی
عنوان پایان نامه : طراحی شبکه زنجیره تأمین چندهدفه با رویکرد الگوریتم جست‌وجوی پراکنده
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی صنایع
رشته/گرایش تحصيلي : صنایع
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
بیژن رحمانی پرچکلایی
استاد مشاور () : ,
چكيده : امروزه، با گسترش صنعت، طراحی زنجیره تأمین با رویکرد بهینه¬سازی اقتصادی و زیست¬محیطی مورد توجه صاحبان صنعت و دولت شده است. طراحی شبکه زنجیره تأمین از جمله تصمیمات سطح استراتژیک مسایل مربوط به مدیریت زنجیره تأمین می باشد مروری اجمالی بر پیشینه تحقیقات صورت گرفته در این حوزه نشان می دهد، نوعی خاصی از مسائل طراحی زنجیره تأمین تحت عنوان طراحی زنجیره¬های تأمین چندهدفه به شدت مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. بنابراین، با توجه به اهمیت زنجیره تأمین در صنعت، در این پایان¬نامه، یک مدل ریاضی دو هدفه برای طراحی یک سیستم زنجیره تأمین پیشنهاد شده است. هدف از این مدل کاهش هزینه¬های زنجیره تأمین و کاهش مصرف آب است. نتایج نشان می¬دهد روش حل به¬کار گرفته شده، کارایی و اعتبار لازم را دارا است.
كلمات كليدي : شبکه زنجیره تأمین چندهدفه، الگوریتم جست‌وجوی پراکنده
تاريخ دفاع : 1397-10-30