بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940254315
نام و نام خانوادگي : پژمان اعظمی
عنوان پایان نامه : ارزيابي كيفيت مخزني در يكي از چاههاي ميدان نفتي جنوب غرب ايران با كمك پارامترهاي پتروفيزيكي و زمين آمار
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مخازن هیدروکربوری
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :آرش ابراهیم آبادی ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
ناصر عبادتی
چكيده : بررسی خواص پتروفیزیکی میادین نفتی یکی از مهمترین ارکان شناخت و توسعه یک میدان است. برای اجرای هرگونه عملیاتی لازم است که داده های پتروفیزیکی مشخص و در دسترس باشند. تخلخل، تراوایی، اشباع آب، نوع لیتولوژی و وجود شیل از مهمترین خواص پتروفیزیکی هستند که در این پژوهش به بررسی این خواص در ارزيابي كيفيت مخزني در يكي از چاههاي یک ميدان نفتي در جنوب غرب ايران پرداخته شده است. برای این منظور با استفاده از داده های موجود به بررسی نمودارهای پتروفیزیکی در اعماق 3449 تا 3600 متری پرداخته شد و نوع سنگ، زون بندی و مقادیر تخلخل، اشباع آب، تراوایی و همینطور وجود شیل بررسی گردید. برای این بررسی ها از نرم افزار ژئولاگ استفاده شد. این نرم افزار قادر است داده های عددی حاصل از لاگ های چاه پیمایی اعماقی که حاوی هیدروکربن را تفسیر و ارزیابی نمود و میزان سیالات موجود در مخزن و همچنین لیتولوژی و تخلخل سازندهای حفاری شده مدل سازی و محاسبه نماید و گزارش ها را نیز به صورت نتایج تصویری ارائه دهد. طبق نتایج حاصل از این پژوهش عمق مورد بررسی براساس لیتولوژی نواحی به 3 زون دسته بندی شد که زون 1 از عمق 3449 تا 3452 و غالبا آنیدریتی بوده و همچنین دارای تخلخل و تراوایی صفر می‌باشد و می‌توان این سنگ را نیز به عنوان سنگ پوش در نظر گرفت. زون 2 از عمق 3452 تا 3550 می‌باشد و غالبا دولومیتی بوده و دارای تخلخل حدود 0.2 می‌باشد و همچنین میزان اشباع نفت 0.15 و تراوایی حدودا 5 میلی دارسی می باشد. زون 3 از عمق 3550 تا 3600 می‌باشد و ماسه‌سنگی بوده و دارای تخلخل 0.4 و حدود 30 میلی‌دارسی می‌باشد. واژگان کلیدی مطالعات پتروفیزیکی، نرم افزار زئولاگ، بررسی تخلخل، بررسی تراوایی، حجم شیل
كلمات كليدي : مطالعات پتروفیزیکی، نرم افزار زئولاگ، بررسی تخلخل، بررسی تراوایی، حجم شیل
تاريخ دفاع : 1397-06-19