بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 95633100016
نام و نام خانوادگي : پدرام محمدزاده
عنوان پایان نامه : ارزيابي و اولويت بندي ريسك و خطرات احتمالي حوادث پروژه هاي ساختماني منطقه 22 شهر تهران به كمك روش تحليل سلسله مراتبي (AHP)
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : شهریار طاووسی تفرشی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از تحقیق حاضر، ارزیابی و اولویت‌بندی ریسک و خطرات احتمالی حوادث پروژه های ساختمانی منطقه 22 شهر تهران به روش تحليل سلسله مراتبي AHP)) می¬باشد. ابزار گردآوری داده¬ها پرسشنامه شامل 37 سوال می¬باشد که معیارها و زیرمعیارهای ریسک و خطرات احتمالی حوادث پروژه های ساختمانی منطقه 22 شهر تهران در آن شناسایی شده است. ریسک¬های شناسایی شده عبارتند از: 1-آتش سوزی و انفجار؛ 2-ریزش ساختمان؛ 3-سقوط از داربست؛ 4- سقوط و یا برخورد با اشیاء؛ 5- برق گرفتگی؛ 6-گیر کردن و قرار گرفتن بین اشیاء؛ 7-قرار گرفتن در معرض مواد خطرناک؛ 8-لغزش. تجزیه و تحلیل داده¬های پرسشنامه توسط آمار روش تاپسیس انجام گرفت. نتایج نشان داد که ربسک¬های لغزش، گیر کردن و قرار گرفتن در بین اشیاء و آتش¬سوزی و انفجار دارای رتبه اول تا سوم از لحاظ میزان اهمیت در میان ریسک¬ها و حوادث در پروژه¬های ساختمانی در منطقه 22 تهران می¬باشند. واژگان کلیدی: ریسک، حوادث، پروژه¬های ساختمانی، تصمیم گیری چندمعیاره
كلمات كليدي : ریسک، حوادث، پروژه¬های ساختمانی، تصمیم گیری چندمعیاره
تاريخ دفاع : 1397-11-03