بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950001325
نام و نام خانوادگي : احسان دُری
عنوان پایان نامه : طراحی مرکز خرید در بافت تاریخی بازار سنتی تهران با رویکرد طراحی میان افزا
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : معمارى
رشته/گرایش تحصيلي : معماري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مهرداد متین ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : ,
چكيده : ورود سریع، بی رحمانه و البته غیر قابل اجتناب مدرنیته به کشور، تمام ابعاد و وجوه زندگی جامعه را مورد تاثیر قرار داد و به تبع شیوه های جدید شهرسازی، خیابان کشی های مستقیم و تعریض آن جهت عبور اتومبیل و ...حاصل این تحول است. پژوهش حاضر، به بیان دو مساله کلی می‌پردازد. مساله اصلی شناخت و درک مناسب بافت تاریخی و متراکم بازار سنتی تهران است. چراکه هرگونه پاسخ معمارانه ی بعدی به طرح پروژه، منوط به شناخت دقیق محدوده و انتخاب رویکرد مناسب طراحی است. در این مرحله نوع نگاه طراح به خلق و ایجاد دانه الحاقی، مشخص می گردد. مساله دوم طراحی وایجاد مجتمع تجاری بصورت میان افزا، در رعایت کامل توجه و احترام به بافت کهن، همچین محدودیت های ویژه منطقه است. الحاق یک مجتمع تجاری به ضلع شمالی بازار بزرگ تهران، پاسخی معمارانه به تجمیع خرده فروشی های پراکنده و بی نظم گذر پانزده خرداد، همینطور ساماندهی محور شمالیِ ورود به بازار است. کنترل جمعیت درحال تردد از محور ورودی بازار، بوسیله ایجاد بنای الحاقی درقالب مفصل ارتباطی میان گذر پانزده خرداد و بدنه بازار، بگونه هماهنگ و همخوان با ویژگی های بصری و کالبدی بافت تاریخی محدوده، مدنظر نگارنده بوده است. در پژوهش حاضر، تلاش، برداشت ویژگی های کالبدی بافت سنتی بازار تهران، توجه و بکارگیری اصول و معیارهای طراحی بکار رفته در این بافت می باشد.
كلمات كليدي : میان افزا، مجاور افزا، بافت تاریخی، دانه الحاقی، توسعه درون زا، مرکز خرید
تاريخ دفاع : 1397-10-24