بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930485798
نام و نام خانوادگي : محمد ایوبی
عنوان پایان نامه : ارائه یک روش مقیاس پذیر برای ذخیره سازی معنایی پرس و جوهای رابطه ای در حافظه نهان
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي کامپيوتر
رشته/گرایش تحصيلي : نرم افزار
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : بابک وزیری ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : رضا روانمهر ,
چكيده : در سامانه¬های پایگاه داده رابطه¬ای، افزایش بار کاری کارساز داده (database server) ممکن است آن را به یک گلوگاه تبدیل کند که مانعی برای گسترش¬پذیری سامانه است. در کارهای پیشین از روش ذخیره سازی پرسمان¬ها در حافظه نهان (cache) سمت مشتری (client)، برای کاهش بار کاری کارساز داده استفاده شده است. در این روش، اگر تمام مجموعه جواب پرسمان در حافظه نهان باشد نیازی به ارسال آن به کارساز داده نیست و می¬توان آن را بصورت محلی اجرا کرد. در این حالت گفته می¬شود حافظه نهان برای پرسمان کاربر کامل است. اخیرا برای بررسی کامل بودن حافظه نهان از روش بررسی شمولیت (containment) بین پرسمان کاربر و پرسمان توصیف¬کننده محتوای حافظه نهان استفاده شده است. یک شمولیت بین دو پرسمان یعنی مجموعه جواب یکی زیرمجموعه¬ی دیگری است اگر یک التزام منطقی (logical implication) بین شروط دو پرسمان برقرار باشد. اما در این پایان¬نامه حالتی بنام التزام پنهان معرفی خواهد شد که به ظاهر برقرار نیست اما به کمک نوع خاصی از اطلاعات استخراج شده از پایگاه داده که گزاره نامیده می¬شوند می¬توان برقرار بودن آن را تشخیص داد. با تشخیص التزام پنهان می¬توان بهتر از قبل کامل بودن حافظه نهان را تشخیص داد و بیش از پیش از ارسال پرسمان¬ها به کارساز داده جلوگیری کرد. یکی از کاربردهای تشخیص التزام پنهان، توانایی ذخیره سازی پرسمان¬های دارای عملگر LIKE است. این نوع پرسمان¬ها در کاربردهایی همچون جستجوی کتاب تولید می¬شوند. در کارهای پیشین، بررسی کامل بودن حافظه نهان برای چنین پرسمان¬هایی مطالعه نشده است. قبل از بررسی کامل بودن حافظه نهان برای چنین پرسمان¬هایی باید شروطی را که شامل عملگر LIKE هستند به شروط معادل فاقد عملگر LIKE تبدیل کرد. زیرا یک التزام منطقی از عملگر LIKE پشتیبانی نمی¬کند. در این پایان¬نامه روشی برای حذف عملگر LIKE از شروط این پرسمان¬ها ارائه خواهد شد. نتایج ارزیابی کارایی سناریوی تعریف شده نشان می¬دهد افزایش تعداد گزاره¬های مورد نیاز برای تشخیص التزام پنهان، منجر به افزایش ضریب اصابت حافظه نهان، کاهش مصرف پهنای باند و کاهش زمان پاسخگویی به پرسمان کاربر می¬شود. کلیدواژه: التزام منطقی، SQL LIKE، بارکاری کارساز داده
كلمات كليدي : التزام منطقی، SQL LIKE، بارکاری کارساز داده
تاريخ دفاع : 1397-10-11