بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940304102
نام و نام خانوادگي : سید محسن موسوی خرمندیچالی
عنوان پایان نامه : ارائه برنامه ریزی بهینه در جهت بهره برداری از خودروهای برقی در ریزشبکه با در نظر گرفتن منابع عدم قطعیت با رویکرد کاهش هزینه
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
حسن میار نعیمی
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : محمود حسینی علی آبادی ,
چكيده : در این پایان¬نامه از الگوریتم اجتماع ذرات با هدف ارائه برنامه¬ریزی بهینه از خودروهای برقی در یک ریزشبکه و با در نظر گرفتن منابع عدم قطعیت و با رویکرد کاهش هزینه استفاده شده است. درشبکه هوشمند مورد مطالعه، تلاش شده است که با توجه به منحنی بار شبکه و تفاوت قیمت انرژی الکتریکی در ساعات مختلف شبانه¬روز، زمان¬بندی شارژ و دشارژ خودروها مدیریت شود. این روند به گونه¬ای است که شارژ خودرو عمدتاً به زمان غیر پیک و ارزانی برق سوق داده شده و بخشی از انرژی ذخیره شده در این منابع در ساعت پیک مصرف به شبکه فروخته می¬شود. این اقدام می¬تواند متضمن منافع متقابل طرفین باشد. ریزشبکه استاندارد 33 باس با حضور منابع تولید پراکنده، پیل سوختی و دیزل ژنراتور برای انجام مطالعات انتخاب شد. همچنین هفت دسته خودرو بنابر شرایط زندگی و محل کار انتخاب شدند تا برنامه¬ریزی بهینه ایستگاه¬ها در حضور آن¬ها انجام پذیرد. در صورت عدم تعیین برنامه‌ریزی مناسب، امکان عدم پاسخگویی بار و همچنین ضررهای اقتصادی برای صاحبان خودروهای برقی و ایستگاه¬های شارژ وجود دارد. نتایج شبیه‌سازی حاکی از آن است که در صورت حضور خودروهای الکتریکی در شبکه و برنامه‌ریزی دقیق شارژ و دشارژ آن¬ها در ایستگاه¬های شارژ می¬توان علاوه بر پاسخگویی بار، هزینه¬های تامین انرژی در شبکه را کاهش داد و سود قابل قبولی را برای صاحبان ایستگاه¬ها و صاحبان خودروهای برقی ایجاد کرد. کلمات کلیدی: خودروهای الکتریکی- عدم قطعیت- الگوریتم اجتماع ذرات- پاسخگویی بار-
كلمات كليدي : خودروهای الکتریکی- عدم قطعیت- الگوریتم اجتماع ذرات- پاسخگویی بار-
تاريخ دفاع : 1397-10-11