بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930561908
نام و نام خانوادگي : المیرا رحیمی
عنوان پایان نامه : جهش زایی هدفمند آنزیم فیتاز باکتریایی به منظور افزایش پایداری دمایی
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زيست شناسي
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي سلولي و مولكولي- علوم سلولي و مولكولي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : اردشیر حسام پور محلاتی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : آرزو دست پاک ,
چكيده : فيتازها (مايواينزيتول هگزا فسفات فسفوهيدرولاز) آنزيم هاي هستند كه اسيد فايتيك را هيدروليز و فسفرمعدني را که بزرگترین منبع فسفر در گیاهان و حیوانات اهلی است را قابل دسترس مي كنند. درجه حرارت در فرایندهای تولید غذا به بالای 70-90 درجه سانتی گراد می رسد، استفاده از آنزیمی با پایداری حرارتی در دماهای بالا یکی از اهداف مطالعه برروی فیتاز است . در اين پروژه، ژن فيتاز از باكتري اکلای(appA) KR149292 با استفاده از پرايمرهاي لينكردار حاوي سايتهاي برش BamHI and Nde1 به ناقل جداسازي شد. به منظور انجام توالي يابي و بررسي خصوصيات، ژن تكثير شده به ناقل PUC57 منتقل و سپس به باكتري اشرشياكلي DH5αانتقال داده شد. آناليز و بررسي همولوژي ژن هدف با استفاده از هضم آنزيمي PCR پرايمرهاي اختصاصي و روش كلوني كلونينگ با استفاده از آنزيم هاي محدودكننده ذكرشده صورت گرفت. ژن هدف به ناقل بيان pET32a( ) به منظور بيان ژن وارد شد. ناقل نوتركيب به سويه اشرشياكلي BL21 (DE3) انتقال و حضور ناقل نوتركيب با تاييد گرديد. PCR استفاده از كلوني الكتروفورز شده و اندازه پروتئين فيتاز توليد شده 46 KDتخمين زده شد. اندازه گيري SDS-PAGEنتايج استخراج پروتئين درفعاليت آنزيمي با استفاده از روش استاندارد فسفاتازدر دو نمونه فیتاز وحشی وجهش یافته در خصوصیات افزایش پایداری حرارتی و غلظت سوبستراوpH بهینه نشان داد كه آنزيم نوتركيب توليد شده در اين تحقيق دارای افزایش در پایداری حرارتی است . تحقيقات نشان ميدهد كه اين آنزيم به جهت مقاومت حرارتي و هزينه توليد پايين، قابليت بالاي براي استفاده در صنعت مواد افزودني و دارويي دارد.
كلمات كليدي : فیتاز، اشرشیا کلي، بیان ژن، پایداري حرارتي ،SDS
تاريخ دفاع : 1396-03-03