بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 901275416
نام و نام خانوادگي : مهدیه راشدی
عنوان پایان نامه : طرح مرمت و ساماندهی امامزاده زید و رحمان روستای پلنگ آباد
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : مرمت
رشته/گرایش تحصيلي : مرمت واحياءبناهاوبافتهاي تاريخي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
اﺻﻐﺮ ﻣﺤﻤﺪﻣﺮادي
استاد مشاور () : ,
چكيده : ﮔﺰارش ﭘﻴﺶ رو در واﻗﻊ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ در ﻣﻮرد ﺑﻨﺎي اﻣﺎﻣ‌‌‌ﺰاده زﻳﺪ و رﺣﻤﺎن در روﺳﺘﺎي ﭘﻠﻨﮓ آﺑﺎد ﺳﻪ ﮔﻨﺒﺪان از ﻧﻮادﮔﺎن اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﻛﻪ در ﻛﻨﺎر راه اﺻﻠﻲ ﻛﺮج ﺑﻪ اﺷﺘﻬﺎرد ﻗﺮاردارند، اﺳﺖ. ﺑﻨﺎي اﻣﺎﻣﺰاده ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻗﺮون 8 و 7ﻫﺠﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻤﺎري داراي وﻳﮋﮔﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻮده، و ﻳﻜﻲ از ﺑﻨﺎﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺬﻫﺒﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲشود. اﻳﻦ ﺑﻨﺎ داراي ﺳﻪ ﮔﻨﺒﺪﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻪ دوره ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﺳﺖ، ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﮔﻨﺒﺪ ﺷﺮﻗﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوره اﻳﻠﺨﺎﻧﻲ، ﮔﻨﺒﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوره ﺗﻴﻤﻮري و ﮔﻨﺒﺪ ﺷﻤﺎﻟﻲ در زﻣﺎن ﺻﻔﻮﻳﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺎ اﻟﺤﺎق ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻛﻪ در آن ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻣﺮﻣﺘﻲ ﺻﺤﻴﺢ و ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺎﻳﺪ اﺷﺎره داﺷﺖ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﺗﺠلیﮔﺎه اﻧﺘﺰاﻋﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﻈﻬﺮ زﻧﺪﮔﻲ و ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻤﺎدﻳﻦ اﻋﺘﻘﺎدات، ﺧﺎﻃﺮات و تعلقات اﺳت. ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ شهری و روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺟﺰاي ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺮﺻﻪاي ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺴﺘﺮ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﻓﺮاد را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲآورﻧﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار در شهرﻫﺎ و روﺳﺘﺎ اﻣﺎﻛﻦ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺎرﮔﺎه ﻣﺘﺒﺮك اﻣﺎﻣﺰادﮔﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺷﺎﺧﺺ، ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﻲ، ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد دﻳﻨﻲ و اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﺋﺾ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي - اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آﻧﺎن اﺳﺖ؛ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﻣﺮدم ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي از اﻳﻦ اﻣﺎﻛﻦ متبرکند. از اﻳﻦ رو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﺬﻫﺒﻲ و اﻋﺘﻘﺎدي ﺑﺎرﮔﺎه اﻣﺎﻣﺰادﮔﺎن، اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﻘﻮﻳﺖ وﺟﻬﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎ ﻫﺎ اﻳﻔﺎ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش توصیفی- ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ اﻣﺎﻣﺰادﮔﺎن و ﺑﻘﻌﻪ ﻣﺘﺒﺮﻛﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ در اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﻣﻲپردازد. در ﭘﺮوﺳﺔ ﻃﺮح ﻣﺮﻣﺖ ﻳﻚ بنای تاریخی،هدف اصلی طراح مرمت،ﺣﻔﻆ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد، اصلاح کاستی های سازه ای،تزیینی،عملکردی، و ﻧﻴﺰ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﻘﺎي ﻣﺠﺪد ﺑﻨﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﺳﺖ . ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ و ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﺟﻮاب ﻣﻨﺎﺳﺐ و درﺳﺖ ﺑﺮاي اﻳﻦ دو ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﻃﺮح ﻣﺮﻣﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺑﻨﺎي اﻣﺎﻣﺰاده ﮔﺎﻣﻲ ﻣﻮﺛﺮدر ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻨﺎي ﻓﺎﺧﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ باشیم
كلمات كليدي : مرمت ، امامزاده زید و رحمان ، روستای پلنگ آباد
تاريخ دفاع : 1397-03-05