بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940267606
نام و نام خانوادگي : بهزاد آشتیانی عراقی
عنوان پایان نامه : بررسی و حساسیت سنجی فرایند تزریق امتزاجی و غیرامتزاجی گاز دی اکسید کربن تحت پارامترهای موثر در یکی از مخازن کربناته جنوب غرب ایران
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مخازن هیدروکربوری
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
سعید صادق نژاد
استاد مشاور () : ,
چكيده : یکی از موضوعات مهم مطرح شده در ازدیاد برداشت، تزریق گاز در مخازن شکافدار به صورت امتزاجی می باشد. یکی از مهم ترین گازهای استفاده شده در این فرایند دی اکسید کربن می باشد. این گاز به دلیل خواص ترمودینامیکی، قابلیت انحلال در نفت را در شرایط مناسب را دارد. در این مطالعه از فرایند تزریق گاز دی اکسید کربن در مخازن شکافدار در شرایط مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از یک مخزن کربناته با مدل تخلخل دوگانه جهت شبیه سازی استفاده شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که در حالت تولید طبیعی که ناشی از انبساط سنگ و سیال می باش، مقدار ضریب بازیافت پس از طی مدت زمان معین کمتر از 8 درصد بوده که به دلیل تراوایی پایین ماتریکس ها می باشد. این درحالی است که با تزریق امتزاجی گاز دی اکسید کربن مقدار ضریب بازیافت به 19 درصد افزایش پیدا کرد. همچنین در این مطالعه اثر تزریق گاز در فشار پایین تر که منجر به تزریق غیر امتزاجی می گرد، بررسی گردید. نتایج شبیه سازی حاکی از این است که مقدار ضریب بازیافت در تزریق امتزاجی 19 درصد و در تزریق غیر امتزاجی گاز در شرایط مشابه 18.5 درصد می باشد. با این حال در ابتدای شبیه سازی تزریق غیرامتزاجی کارایی بهتری از خود نشان داده است و با گذشت زمان تاثیرگذاری آن کاهش پیدا کرده و کمتر از تزریق امتزاجی گاز می گردد. نتایج همچنین نشان می دهند که بر خلاف تزریق غیرامتزاجی، در تزریق امتزاجی، ریزش ثقلی اثر پایینی بر روی ضریب بازیافت داشته و نتیجتا ارتفاع بلوکها نیز تاثیر کمی بر روی ضریب بازیافت در این نوع روش ازدیاد برداشت دارند. کلمات کلیدی: دی اکسید کربن، مخازن شکافدار، تزریق امتزاجی، تخلخل دوگانه، ازدیاد برداشت
كلمات كليدي : دی اکسید کربن، مخازن شکافدار، تزریق امتزاجی، تخلخل دوگانه، ازدیاد برداشت
تاريخ دفاع : 1397-04-20