بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : ٩٥٠٠١٢٢٩٥
نام و نام خانوادگي : الهام نصيري
عنوان پایان نامه : کاربرد الگوریتم در انتخاب پیکسل های مناسب در مطالعه QSAR مشتقات فلاونیدها
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : شيمي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
علي نيازي
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : امیر حسین محسن صرافی ,
چكيده : هدف از مطالعه QSAR بدست آوردن اطلاعات از یک دسته از توصیفگراست که توصیفگرها در این مطالعه پیکسل تصویر ساختارهای مولکولی می باشند. با استفاده از اطلاعاتی که بدست می آید یک ارتباط کمی بین ساختار و فعالیت (-log Ki) برقرار می شود و در نهایت یک مدل به دست می آید. دراین مطالعه هدف به دست آوردن یک مدل برای پیشگویی فعالیت (-log Ki) مشتقات فلاونوئید بود. فلاونوئید یک ترکیب شیمیایی گیاهان دارویی است که خاصیت ضد ویروسی و ضدالتهاب و ضد چسبندگی پلاکت ها وضد تومور و ضد آنتی اکسیدانی دارد . برای رسیدن به هدف و تبدیل ساختارها به پیکسل ابتدا همه 41 مولکول (مشتقات فلاونوئید) در نرم افزار ChemDraw رسم شدند وسپس توسط نرم افزار paint درمختصات 270×200 پیکسل در اکسیژن بالایی حلقه تترا هیدرو پیران ثابت شدند وذخیره سازی با فرمتJPEG انجام شد. برای تبدیل ساختارهای رسم شده به پیکسل، تصاویر JPEG در نرم افزار متلب خوانده شد. در نهایت برای پردازش تصاویر ذخیره شده (بافرمت( JPEG نرم افزار متلب 2013 و اکسل 2016 به کار برده شد. برای بدست آوردن نتیجه بهتر و انتخاب پیکسل های مناسب، روش های پیش پردازش تمرکز برمیانگین وهم مقیاس کردن به کار برده شد. همچنین استخراج توصیفگرهای مفید توسط روش )PCA تحلیل مؤلفه های اصلی) انجام شد. از روش کالیبراسیون چند متغیره PCR و PLS برای مدل سازی استفاده شد. محاسبات با استفاده از جعبه ابزار PLS ورژن 6/5 انجام گرفت. دراین تحقیق، انتخاب پیکسل به روش ژنتیک الگوریتم برای مدلPLS انجام شد. با این روش زیر مجموعه ای از پیکسل ها، که منجر به خطای پیش بینی پایین شدند، توسط ژنتیک الگوریتم انتخاب شد. مدل به دست آمده توانایی پیش بینی بالا با RMSEP از 0.4682 ، 0.3601 ، 0.0354 برای مدل های PCR ،PLS ، GA-PLS را به ترتیب نشان داده است. علاوه بر این، مدل ارائه شده با QSAR و GA-PLS برای اصلاح ساختار، استفاده و فعالیت ترکیبات طراحی شده پیش بینی شد. کلید واژه ها: پردازش تصویر، کمومتریکس، QSAR، فلاونوئید، فعالیت (-log Ki)
كلمات كليدي : پردازش تصویر، کمومتریکس، QSAR، فلاونوئید، فعالیت (-log Ki)
تاريخ دفاع : 1397-06-21