بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950125164
نام و نام خانوادگي : محمد فرزین نیا
عنوان پایان نامه : قابلیت های خوانش مدرن از آثار اوریپید با تاکید بر نمایش نامه آلسست
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : نمايش - ادبيات نمايشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
زلیخا اژدریان شاد
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : امیر کاووس بالازاده ,
چكيده : در این پژوهش ویژگی های اثار نمایشی اوریپید برسی شده و درباره نقاط تمایز نمایش نامه نویسی او ، در قیاس با درام نویس های معاصرش مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است . همچنین با برشمردن ویژگیهای ادبیات و نمایش نامه نویسی مدرن ، آثار اوریپید را ، و بخصوص نمایشنامه آلسست را ، از منظر ادبیات و نمایش نامه نویسی و روایت شناسی مدرن برسی و تحلیل نموده ایم تا از طریق گردآوری اطلاعات نظری و بهره گیری از روش پژوهش کتابخانه ای ، به هدف غایی خود که آشکار کردن قابلیت های خوانش مدرن از آثار اوریپید است ، دست یابیم .
كلمات كليدي : خوانش مدرن ، اوریپید ، آلسست
تاريخ دفاع : 1397-06-19