بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940265148
نام و نام خانوادگي : محمد جواد ولی پوری
عنوان پایان نامه : ارزيابي اقتصادي انتخاب تجهيزات و مصالح پايدار در پروژه هاي ساخت با رويكرد كاهش مصرف انرژي در مرحله اجرا
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : شهریار طاووسی تفرشی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : منوچهر بهرویان ,
چكيده : بدون ترديد به منظور دستيابي به توسعه پايدار و کاهش مصرف انرژی و بهبود محيط زیست و نهايتاً ارتقاء شاخص بهسازي مسكن و استحکام بخشی سازه ها،گذر از روشهاي متداول ساختمان سازي و انتخاب مصالح و تجهیزات مرسوم، امري اجتناب ناپذير است. هدایت کاربردي توسعه پایدار در صنعت ساخت به دو عامل کلیدي تولید مواد و مصالح استاندارد و عملکرد مناسب سازمان ها و کارخانجات تولیدي به نیازهاي مصرف کنندگان و عوامل زیست محیطی مرتبط است. استفاده از مصالح و تجهیزات نامرغوب در ساخت و ساز پروژه ها، به راحتی می تواند دوباره کاری ها، تاخیرات زمانی، هزینه های اضافی و در نهایت مصرف بیش از حد انرژی را در پروژه در بر داشته باشد. مصرف انرژي پایین ساختمان یکی از فاکتورهاي مهم انتخاب مواد و مصالح می باشد. این عامل مهمترین شرط طراحان و معماران ساخت و مالکان بوده که براي حمایت از تأثیر انرژي و مدیریت مالی در ساخت که باعث ارتقاء در کاهش مصرف سوخت و اثرات مطلوب زیست محیطی می باشد. مصرف انرژي پایین در ساختمان، تولید کنندگان و کارخانجات مواد و مصالح ساختمانی را به ارائه محصولاتی با صرفه جویی در انرژي و فن آوري هاي انرژي تجدیدپذیر ترغیب می کند. این سیستم تولید از کاهش تدریجی وابستگی به سوختهاي فسیلی پشتیبانی خواهد کرد .کاهش هزینه در مواد و مصالح ساختمانی با مدیریت صحیح تخصیص منابع امکان پذیر می باشد. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش، به بررسی انتخاب تجهيزات و مصالح پايدار در پروژه هاي ساخت با رويكرد كاهش مصرف انرژي در مرحله اجرا پرداخته می شود. بدین منظور پس از مطالعات و ارزیابی های صورت گرفته، برای انجام تحقیق پیمایشی، مهم ترین عوامل موثر در انتخاب مصالح و تجهیزات در پروژه های ساخت در فاز اجرا با هدف کاهش مصرف انرژی و هزینه جمع آوری شده و ابتدا به روش طیف لیکرت تحلیل شده و سپس مهم ترین معیارهای شناسایی شده برای تحلیل سلسله مراتبی تعیین می شود. پس از محاسبات مربوط به AHP، و اولویت بندی مهم ترین عوامل موثر در انتخاب مصالح و تجهیزات پایدار با هدف کاهش مصرف انرژی و هزینه در فاز اجرای پروژه های ساخت و ساز، در مرحله بعد به منظور راستی آزمایی این روش در نهایت از یک روش ریاضی برای مدل AHP استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که این روش مبنا و برنامه ریزی مناسبی جهت افزایش پایداری در انتخاب مصالح و تجهیزات و کاهش هزینه و مصرف انرژی می باشد و معیارهای تطبیق مصالح با استانداردهای مدیریت انرژی و توجه به مشخصات مصالح و تجهیزات در کاهش انرژی و همچنین حداقل سازی هدرروی مصالح و انرژی و تناسب چرخه عمر مصالح، اولویت های برتر برای انتخاب مصالح و تجهیزات را در راستای پایدارسازی انرژی و هزینه به خود اختصاص داده اند. واژگان کلیدی:انتخاب، تجهیزات و مصالح، پایدار، مصرف انرژی، مرحله اجرا، پروژه های ساخت، روش تصمیم گیری چند معیاره.  
كلمات كليدي : انتخاب، تجهیزات و مصالح، پایدار، مصرف انرژی، مرحله اجرا، پروژه های ساخت، روش تصمیم گیری چند معیاره.
تاريخ دفاع : 1397-10-16