بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950090799
نام و نام خانوادگي : هدیه کیانمهر
عنوان پایان نامه : ارائه مدل ریاضی برنامه ریزی آرمانی جهت انتخاب استراتژی های تعمیرات و نگهداری با استفاده از تکنیک AHP (مورد مطالعاتی : تجهیزات دریایی سازمان بنادر)
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی صنایع
رشته/گرایش تحصيلي : صنایع
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمد فلاح ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : محسن قاسمی ,
چكيده : تعیین استراتژی های تعمیرات و نگه داری ای در سازمان بنادر. تعیین آرمان های سازمان بنادر در اجرای استراتژی های تعمیرات و نگه داری چیست و وزن آرمان ها مدل سازی مسئله انتخاب استراتژی و تعیین محدودیت ها حل مدل ارائه شده و تحلیل نتایج اولویت بندی استراتژی های منتخب‌نتیجه¬گیری: تحلیل استراتژی های تعمیرات و نگه داری یکی از پر اهمیت ترین مبحث های برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری در سیستم های مختلف به شمار می آید. هدف از برنامه ریزی تعمیرات و نگه داری محاسبه و تعیین مناسب ترین استراتژی های می باشد و نتیجه آن منجر به کاهش میزان خرابی و اهمیت خرابی ها می باشد. هر یک از استراتژی های تعمیرات و نگه داری در سیستم های متفاوت میزان تاثیر متفاوتی خواهند داشت. انتخاب مناسب ترین استراتژی های تعمیرات و نگه داری بر اساس کیفیت این استراتژی ها ار اهمیت بسیاری برخوردار است. همچنین در فاز اجرا نیز معیارهایی بر انتخاب استراتژ ها تاثی گذار هستند که این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد پیشنهاد‌های تحقیق در راستای تحقیق انجام‌شده به سایر محققان پیشنهاد می‌گردد که در راستای موارد زیر و در راستای تکمیل نتایج این تحقیق گام بردارند: انجام این تحقیق در سایر سازمان‌ها و مراکزی که از تجهیزات مشابه به سازمان بنادر استفاده می¬نمایند. که در متن تحقیق به طور کامل در خصوص هریک توضیحاتی داده شده است .
كلمات كليدي : تجهیزات دریایی سازمان بنادر، استراتژی،تکنیک AHP
تاريخ دفاع : 1397-10-16