بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920528653
نام و نام خانوادگي : مجتبی قلی
عنوان پایان نامه : طراحی منظر روستاهای درون حریم شهر اهواز نمونه موردی روستای دغاغله
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : شهرسازى
رشته/گرایش تحصيلي : طراحي شهري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
دکتر مهران علی الحسابی
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
دکتر محسن وطنخواهی
چكيده : طراحی منظر روستاهای حریم شهر؛ موضوعی جدید است که به دنبال تغییر و تحولات افزایش وسعت شهرها و میل شدید شهری شدن روستاهایی که در جوار کلانشهرها هستند، وارد ادبیات طراحی شهری شده است.اراضی و بناهای این روستاها به واسطه هجوم دلالان و سودجویان زمین به دلیل ارزانی زمین دستخوش تغییرات شدید کالبدی و کارکردی گشته، به طوری که میان شهر و روستا نمی توان تفاوتی گذاشت. هدف از نگارش این تحقیق تبیین مولفه ها و شاخص های تاثیرگذار بر کیفیت منظر روستاهای واقع در حریم شهرها و هویت بخشی از طریق مداخلات کالبدی در منظر روستای دغاغله شهرستان اهواز به عنوان نمونه موردی می باشد.این تحقیق کاربردی است و در ابتدا با تبیین مفهوم شهر و روستا و تعامل و چگونگی رابطه این دو به تاثیرات عوامل سطح کلان منظر در نحوه استقرار ساکنین روستا می پردازد و پس از آن تاثیرات این عوامل توسط مردم بر شکل گیری اجزای خرد منظر می پردازد. در نتیجه این تحقیق با طراحی الگو های طراحی منظر، سعی دارد هویت روستا را از گرایش شدید شهری شدن حفظ کند و در نهایت با تعریف پروژه ای فرامنطقه ای در جوار رودکارون کمک می کند که روستا هویتی مستقل از شهر اهواز داشته باشد.
كلمات كليدي : منظر روستا، حریم شهر، اهواز، روستای دغاغله
تاريخ دفاع : 1397-06-20