بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940246346
نام و نام خانوادگي : حکیمه زارع
عنوان پایان نامه : بررسی تغییر فلور میکروبی ناحیه سکومی، پاسخ سیستم ایمنی و مورفولوژی روده‌ی باریک جوجه های گوشتی تغذیه شده با پروبیوتیک لاکتوفید (حاوی باکتری‌های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، لاکتوباسیلوس کازئی، بیفیدیوباکتریوم ترموفیلوم، وآنتروکوکوس فشیوم)
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زيست شناسي
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي سلولي و مولكولي- علوم سلولي و مولكولي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
کاوه جعفری خورشیدی
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : مریم تاج آبادی ابراهیمی ,
چكيده : این مطالعه به منظور تغذیه‌ی جوجه‌های گوشتی با پروبیوتیک لاکتوفید و تأثیر آن بر فلور میکروبی ناحیه سکومی، پاسخ سیستم ایمنی و مورفولوژی روده‌ی باریک انجام گردید. در این آزمایش تعداد 160 جوجه گوشتی نژاد راس 308 به 4 تیمار و 4 تکرار تقسیم شدند و در هر تکرار 10 قطعه جوجه قرار داده شد. تیمار 1 شاهد بدون افزودن پروبیوتیک به جیره غذایی پایه، تیمار 2 حاوی 100 گرم، تیمار 3 حاوی 200 گرم و تیمار 4 حاوی 300 گرم پروبیوتیک در هر تن جیره غذایی از روز اول تا روز 21 و از روز 21 تا روز 42 (پایان دوره پرورش) تیمار 2 حاوی 50 گرم، تیمار 3 حاوی 100 گرم و تیمار 4 حاوی 150 گرم پروبیوتیک در هر تن جیره غذایی تقسیم گردید. عملکرد جوجه‌ها در گروه های مختلف در طول دوره پرورش ارزیابی شد. نتایج عملکرد رشد (مصرف خوراک، وزن زنده وضریب تبدیل) نشان داد که اختلاف آماری معنی‌داری بین تیمار های آزمایشی وجود نداشت. در بحث فراسنجه های خونی فقط اختلاف آماری معنی داری در مقادیر HDL بین تیمار های آزمایش وجود داشت (05/0> P). نتایج فلور میکروبی سکوم نشان داد اختلاف آماری معنی داری در مقادیر فلور کل باکتری‌های ناحیه سکوم بین تیمار های آزمایش وجود داشت (05/0> P). نتایج مورفولوژی روده‌ی باریک نشان داد که اختلاف آماری معنی‌داری در طول و عمق پرزها بین تیمار های آزمایش وجود داشت (05/0>P). نتایج تیتر آنتی بادی علیه آنفلوآنزا ونیوکاسل نشان دادکه فقط اختلاف آماری معنی‌داری در تیتر نیوکاسل بین تیمار ها وجود داشت (05/0P
كلمات كليدي : یره‌ی غذایی، پروبیوتیک لاکتوفید، روده‌ی باریک، عملکرد، شاخص‌های خونی، مورفولوژی روده، تیتر آنتی بادی و سکوم
تاريخ دفاع : 1396-12-06