بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950481804
نام و نام خانوادگي : انوش باقرسایی
عنوان پایان نامه : ارایهی یک مدل برنامه ریزی بهینه ی جدید برای منابع تولید پراکنده و سیستم های ذخیره ساز انرژی در شبکه های توزیع فعال با در نظر گرفتن توان های بهینه ی اکتیو و راکتیو آن ها
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : قدرت - عمومي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : شهرام جوادی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : حمید رادمنش ,
چكيده : سیستم¬های ذخیره¬ساز انرژی به طور کلی بر اساس توان اکتیو مربوطه برنامه¬ریزی می¬شوند. در حالی¬که توان راکتیو دیگر جنبه¬ی مهم سیستم¬های ذخیره¬ساز انرژی است که بایستی به طور کامل مورد بحث و بررسی قرار گیرد. علاوه بر این، سیستم¬های ذخیره¬ساز انرژی اغلب به صورت منحصر به فرد مدیریت می¬شوند، اما برنامه¬ریزی هماهنگ سیستم¬های ذخیره¬ساز انرژی و واحدهای تولید پراکنده خروجی به مراتب مطلوب¬تری را در اختیار می¬گذارد. به منظور نمایش این امر، در این پایان¬نامه یک برنامه¬ریزی هماهنگ برای سیستم¬های ذخیره¬ساز انرژی و واحدهای تولید پراکنده ارایه شده است. در برنامه¬ریزی پیشنهادی، موقعیت و ظرفیت بهینه¬ی سیستم¬های ذخیره¬ساز انرژی و واحدهای تولید پراکنده به صورت همزمان تعیین می¬شود. توان¬های اکتیو و راکتیو هر دو در مکانیسم برنامه¬ریزی سیستم¬های ذخیره¬ساز انرژی و واحدهای تولید پراکنده دخیل می¬باشند. به عبارتی دیگر ظرفیت¬های بهینه¬ی توان اکتیو و راکتیو برای سیستم¬های ذخیره¬ساز انرژی و واحدهای تولید پراکنده موجود در شبکه مشخص می¬گردد. برنامه¬ریزی هماهنگ پیشنهادی برای سیستم¬های ذخیره¬ساز انرژی و واحدهای تولید پراکنده بر روی یک سیستم شعاعی تحت بازار برق مقررات¬زدایی انجام می¬گیرد. تابع هدف در مکانیسم برنامه¬ریزی پیشنهادی، بیشینه¬سازی سود شرکت¬های توزیع با توجه به قیود امنیتی و بهره¬برداری شبکه می¬باشد. مساله¬ی برنامه¬ریزی به صورت یک مساله¬ی غیرخطی و بهینه¬سازی عدد صحیح ترکیبی بیان می¬شود و همچنین با استفاده از الگوریتم بهینه¬سازی ازدحام ذرات که یک فرآیند فراابتکاری قدرتمند است، حل می¬گردد. از جمله نوآوری¬های این پایان¬نامه نسبت به مقالات موجود، تخصیص همزمان واحدهای تولید پراکنده و سیستم¬های ذخیره¬ساز انرژی در سیستم¬های توزیع هوشمند می¬باشد. ضمنا در اکثر کارهای انجام شده بارها به صورت ثابت در نظر گرفته می¬شود در حالی که در این پایان¬نامه بارها به صورت متغیر نیز در نظر گرفته شده است.
كلمات كليدي : شبکه¬های توزیع فعال، بازار برق مقررات¬زدایی، تولید پراکنده، توان اکتیو، برنامه¬ریزی، باتری ذخیره¬ساز
تاريخ دفاع : 1397-10-25