بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940519539
نام و نام خانوادگي : نوشین بیگلریان
عنوان پایان نامه : تاثیر تئاتر تعلیمی در رفتار های بنیادین کودکان
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : نمايش - كارگرداني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : هومن حاجی کندی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : با مرز بندی تئاتر درمراحل مختلف سنی، مانند تئاترخرد سالان، کودکان،نوجوانان،وجوانان (تئاتر دانشجوئی) می‌توان طبق شرایط سنی و آگاهی از نیاز‎های طبقه بندی شده هر یک از طیف‎های فوق،برنامه ریزی اساسی و کاربردی را پیش بینی کرد تا نیاز‎های فکری و خلاقیت‎های ذهنی آنان طی روش‎های علمی آموزش از طریق نمایش ( تئاتر تعلیمی ) هدایت گرددکودکان ( که موردنظر پژوهش این پایان نامه قرارگرفته اند ) با دانشی اندک وزبانی محدود برای ارتقاء فکری و ادامه دوران‎های مختلف زندگی نیاز مند دانش اندوزی‎با ابزار نمایش هستند.‎نظریه های مختلف پژوهش گران درموردتئاتر تعلیمی ودیدگاه های پیشینیان فرهنگ و ادب ایرانی در باب تعلیم و تربیت مورد تحلیل قرار می گیرد. آنچه که اهمیت ویژه ائی دارد دست یابی به یک روش صحیح با کمترین اشتباه در شیوه ی ارائه ی تئاتر تعلیمی بر اساس ساختارهای فرهنگی و محیط جغرافیائی سرزمین پهناور ایران است که کودکان از شرایط مساوی امکانات آموزشی و مربیان تئاتر تعلیمی برخوردارنیستند. کانون‎های پرورش فکری، کانون های تئاتر کودک و نوجوان، مهد کودک‎ها،کودکستان‎ها و دبستان‎ها،‎می‌توانند پایگاه تعلیم و تربیت از طریق نمایش گردند. این پژوهش می کوشد، تا خلاقیت و تخیل را که مبنای حرکت کشفی کودکان است را به عنوان عناصر حیاتی نمایش برای کودکان بررسی نماید. همچنین با اتکا بر ادبیات مکتوب کودکان، اهمیت باز نگاه به این آثار را مورد تحلیل قرار می دهد و به سیر پیدایش نمایش خلاق می پردازد. کلید واژگان: کودکان، نمایش، آموزش،تئاتر تعلیمی، دانش اندوزی، خلاقیت. مهارت
كلمات كليدي : کودکان، نمایش، آموزش،تئاتر تعلیمی، دانش اندوزی، خلاقیت. مهارت
تاريخ دفاع : 1396-11-07