بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940262145
نام و نام خانوادگي : نازنين رفعتي
عنوان پایان نامه : تجزيه و تحليل تاثير حفاظ‌های کنارجاده‌ای در شدت تصادفات راه‌های برون شهری (مطالعه موردی: راههای برون‌شهری استان تهران)
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي حمل ونقل
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
مهدي حسين پور
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
محمد سعيد منجم
چكيده : یکی از مسائل مهم در حمل و نقل جاده‌ای تامین سطح ایمنی کافی برای استفاده کنندگان از راه می‌باشد. از نقطه نظر ایمنی برزرگراه ایده آل بزرگراهی با نواحی کناری و میانی مسطح و بدون مانع می‌باشد. پس از اجراي راه یکی از عوام مهم کنترل کننده ایمنی راه ، حفاظهاي ایمنی واقع در کنار و یا میانه راه می‌باشد.راه‌هاي برون شهري استان تهران به عنوان يكي از پرترددترين راه‌هاي كشور در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفت.هدف از انجام پژوهش رسيدن به پاسخ اين پرسش است كه آيا حفاظ هاي كنار جاده اي در اهش ميزان تصادفات اثر دارند يا خير؟ با استفاده از سوابق مطالعاتي، برداشت ميداني مشخصات حفاظ‌ها و داده هاي كام 114 پليس راهور ناجا، و همچنين بهره گيري از روش تجزيه و تحليل واريانس در نرم‌افزار SPSS ملاحظه شد كه وجود يا عدم وجود حفاظ كناري باعث ايجاد تفاوت معني داري در نتيجه تحليل واريانس ميشود و به عبارت ديگر حفاظ هاي كنار جاده اي باعث كاهش شدت تصادفات خواهند شد.
كلمات كليدي : حفاظ‌های کنارجاده‌ای، شدت تصادفات، راه‌های برون شهری
تاريخ دفاع : 1397-11-01