بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940269148
نام و نام خانوادگي : امیر کیهان فر
عنوان پایان نامه : امکان‌سنجی ایجاد پیاده راه در مناطق تجاری مرکز شهر با استفاده از روش تجزیه تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه‌ی موردی: خیابان آزادي رجایی شهر کرج)
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي حمل ونقل
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
مهدي حسین پور
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : ابراهیم صفا ,
چكيده : طی سده‌ی گذشته، ترکیبی از تکنولوژی‌ها و رفتارهای فرهنگی اجتماعی نوین از یکسو و شیفتگی برنامه ریزان در اتکاء به حرکت سواره و پاسخ گویی به نیازهای برآمده از آن، از سوی دیگر، موجب فراموشی فضاها و حرکت پیاده در شهرها شد و سفرهای درون شهری را متعدد و طولانی نمود.این روند، پیامدهای ناگوار اجتماعی اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی عدیده‌ای برای شهرها و به ویژه مراکز شهری به بار آورده است. از این رو، از اواخر دهه¬ی 1960 بینش و عمل حرف‌های برنامه ریزان شهری پیشرو در جهت تحدید حرکت سواره و احیای مراکز شهری گسترش یافته است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف امکان‌سنجی ایجاد پیاده راه در خیابان اصلی رجایی شهر کرج‏ انجام شده است. روند این پژوهش به این صورت است که بعد از استخراج عوامل از مطالعات پیشین داخلی و خارجی اقدام ‏به تهیه پرسشنامه تحلیل عاملی اکتشافی که توسط 159 نفر از کارشناسان پر شده است که به منظور ‏محاسبه پایایی پرسشنامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ بالا 0.7 استفاده شده است و همچنین اندازه‌گیری ‏کفایت حجم جامعه آماری از آزمون ‏KMO‏ انجام شده است.پس از این مرحله شاخص¬ها و زیرشاخص¬های ‏پژوهش غربال و توسط افراد خبره مورد تایید قرار گرفته اند.در ادامه با توجه به نظر خبرگان و تکنیک ‏دیماتل اقدام به محاسبه میزان تاثیرگذاری و تاثیر پذیری هر یک از عوامل بر سایر عوال شده است و ‏همچنین روابط بین زیرشاخص¬ها و شاخص¬ها بدست آمده که در تکنیک فرآیند تحلیل شبکه‌ای مورد ‏استفاده قرار گرفته شده است.در نهایت نیز با استفاده تکنیک فرآیند تحلیل شبکه¬ای اقدام به وزن دهی بر ‏اساس شاخص¬ها و زیرشاخص¬ها و روابط بین شاخص‌های اصلی شده است.در این بین نظرات 14 نفر از ‏افراد خبره مورد استفاده قرار گرفت که به منظور محاسبه پایایی و تناسب امتیازات اعطایی توسط خبرگان ‏از نرخ ناسازگاری کمتر از 0.1 که با نرم افزار سوپردسیژن محاسبه شده است محاسبه و تایید شده است، همچنین برای تایید و صحت¬سنجی از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی نیز اقدام به وزن دهی شاخص‌ها و زیرشاخص‌های پژوهش شده است، در ادامه نتایج هر دو روش را در یکدیگر ادغام گردیده است.در نهایت با استفاده از الگویی به دست آمده اقدام به امکان¬سنجی ایجاد پیاده راه در منطقه تجاری خیابان اصلی رجایی شهر کرج، که با توجه به نظر خبرگان حوزه مدیریت شهری و شهرداری کرج مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از تجزیه و تحلیل امتیازات اعطایی در ناحیه مناسب قرار گرفته است و این مکان برای تبدیل شدن به پیاده راه شدن مناسب می¬باشد. کلیدواژگان:‏پیاده¬راه، منطقه تجاری، امکان‌سنجی، خیابان اصلی رجایی شهر کرج، تکنیک‌های تصمیم گیری چند شاخصه، تحلیل عاملی اکتشافی
كلمات كليدي : پیاده¬راه، منطقه تجاری، امکان‌سنجی، خیابان اصلی رجایی شهر کرج، تکنیک‌های تصمیم گیری چند شاخصه، تحلیل عاملی اکتشافی
تاريخ دفاع : 1397-10-30