بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940311355
نام و نام خانوادگي : آرتا عاصی
عنوان پایان نامه : چگونگی شکل گیری استحاله انسان درنقاشی معاصر غرب (مطالعه موردی فرانسیس بیکن)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : پرویز حیدری زاده ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : حبیب توحیدی ,
چكيده : روش تحقیق در این رساله کتابخانه ای می باشد . اهداف: هدف از بررسی سیر تحول زیبایی شناسی اکسپرسیونیسم در نقاشی، بویژه در آثار فرانسیس بیکن از نظر عناصر بصری مانند رنک، فرم،شکل...، تکنیک، عناصر بیانی، مفهومی ورفتارهای هنری وغیره در این رساله مورد نظر بوده است. نتایج به دست آمده: درهنر نقاشی اکسپرسیونیسم، بویژه در عصر حاضر با توجه به مطالعه وتجزیه تحلیل آثار فرانسیس بیکن این نکته مهم راباردیگر ثابت می کند که اکسپرسیونیسم نه فقط به عنوان یک سبک مطرح بلکه به عنوان یک روش هنری عام این قابلیت وتوان را دارد که در برحه هایی از تاریخ در جوامعی، عمدتا جوامع بحران زده ناشی از گسست های مناسباتی بین افراد وجامعه وبروز تشویق واضطراب ونگرانی، تجلی بیشتری در آثار هنرمندان نماید وحتی تظاهرات متنوع وحتی زایش جدید ونوآورانه ای از بیان هنری در نوع خود وفردیت هنرمند ایجاد نماید.
كلمات كليدي : استحاله انسان، نقاشی معاصرغرب، فرانسیس بیکن
تاريخ دفاع : 1396-10-30