بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930567482
نام و نام خانوادگي : الهه علی پناهی
عنوان پایان نامه : تغییرات بافتی و فعالیت ضد دیابتی لاکتو باسیلوس پلانتاروم بر سلول‌های بتا لوزالمعده در موش صحرایی دیابتی شده توسط آلوکسان
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زيست شناسي
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي سلولي و مولكولي- علوم سلولي و مولكولي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
صبا طاهری
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : میترا طباطبائی ,
چكيده : چكيده: دیابت ملیتوس نوعی اختلال متابولیک مزمن که به عنوان یکی از علل مرگ و میر شناخته شده است ، این بیماری پیش رونده و تحریک کننده تبدیل به یکی از بیماری های پر هزینه در سراسر جهان شده است تحقیق حاضر به بررسی اثر پروبیوتیک ها بر روی میزان قند خون و انسولین بیماران دیابتی می پردازد . روش کار: در این بررسی از 32 سر رت استفاده گردید که در چهار گروه تقسیم بندی شدند. گروه کنترل سالم : آب و غذای معمولی دریافت کردند.گروه کنترل شاهد دیابتی: این گروه توسط آلوکسان دیابتی شدند.گروه تجربی : این گروه توسط آلوکساان دیابتی شدند و تحت تیمار بصورت روزانه با گلی بن کلامید به غلظت 600 میکروگرم بر کیلو گرم وزن بدن قرار گرفتند.گروه تجربی : این گروه توسط آلوکسان دیابتی شدند و تحت تیمار بصورت روزانه به مدت 30روز با پروبیوتیک به میزان ML 1 سوسپانسیون باکتری قرار گرفتند. نتایج حاصل از این آزمایش بدین صورت بود که لاکتوباسیلوس پلانتاروم باعث کاهش میزان قند خون و میزان انسولین خون گردید لازم به ذکر است که میزان کاهش انسولین چشمگیر نبوده که مستلزم طولانی تر شدن طول مدت درمان است . با بررسی هیستولوژیکی بافت پانکراس ترمیم جزایر لانگرهانس در رت های تیمار شده با لاکتوباسیلوس پلانتاروم بهبود این بافت نسبت به رتهای شاهد دیابتی مشاهده گردید .در نهایت می توان گفت از پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پلانتاروم بعنوان مکمل دارویی با پژوهش و آزمایشات بیش تر برای درمان بیماری دیابت استفاده نمود .
كلمات كليدي : تغییرات بافتی ، لاکتو باسیلوس پلانتاروم ، آلوکسان
تاريخ دفاع : 1396-10-20