بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930270970
نام و نام خانوادگي : شیما صادقی
عنوان پایان نامه : بررسی چگونگی برندسازی در سه دهه¬ی اخیر کشور آمریکا
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
کامران افشار مهاجر
استاد مشاور () : ,
چكيده : پژوهش حاضر به بررسی چگونگی برندسازیِ کشور آمریکا در سه دهه¬ی اخیر می¬پردازد و از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی است با رویکرد کمّی و از روش¬های گردآوری اطلاعاتِ کتابخانه-ای و میدانی استفاده شده است. جهت دست¬یابی به اهداف پژوهش، سیر تحول برندسازی در کشور آمریکا و تاثیر فرهنگ و سبک زندگی مردم آمریکا در شکل¬گیری برندهای این کشور مورد بررسی قرار گرفته¬¬اند و در راستای هدف پژوهش در حوزه¬ی ارتباط¬تصویری نیز، برترین برندهای کشور آمریکا در بازه¬ی زمانی 2013 تا 2017 م به عنوان جامعه¬ی آماری، از لحاظ بصری مورد تجزیه ¬و تحلیل قرار گرفته-اند. برندهای جامعه¬ی آماری از وب¬سایت اینتربرند جمع¬آوری شده¬اند که با حذف برندهای تکراری از تعداد 264 برند برتر آمریکایی در بازه¬ی زمانی پژوهش، مجموعا 62 برند به عنوان جامعه¬ی آماری معرفی شده¬اند. همچنین روش نمونه¬گیری جامعه¬ی آماری، نامحتمل و از نوع در دسترس می¬باشد.داده¬های آماری پژوهش، با استفاده از پرسش¬نامه¬ی ساخته¬ی پژوهش¬گر، جمع¬آوری و مورد آزمون کمّی و سپس تجزیه¬و-تحلیل قرار گرفته¬اند. نتایج آزمون کمّی، حاکی از آن است که جامعه¬ی آماری ابتدا از آرم و سپس رنگ، بیش از هر عنصر بصری دیگر، به عنوان مهم¬ترین عناصر بصری تداعی کننده¬ی برند استفاده نموده¬اند. پس از آن، با میزان کم¬تری به¬ ترتیب از نماد، طراحی محصول، طراحی بسته¬بندی و کاراکتر بصری، استفاده شده¬ است. از سوی دیگر، اغلب برندهای جامعه¬ی آماری، از آرم نوشتاری استفاده کرده¬اند و میزان استفاده از آرم تلفیقی کم¬تر بوده است و آرم تصویری با میزان بسیار کم¬تر در رده¬ی آخر قرار دارد. همچنین اغلب برندهای جامعه¬ی آماری از تک¬رنگ استفاده کرده¬اند و سپس استفاده از دو رنگ قرار دارد و استفاده از بیش از دو رنگ بسیار کم¬تر بوده است. در این میان، استفاده از رنگ آبی و قرمز بیش از سایر رنگ¬ها بوده است. سپس به ترتیب و با اختلاف زیاد از رنگ¬های نارنجی، سبز، زرد، بنفش، قهوه¬ای، مشکی و سفید استفاده شده است. اغلب جامعه¬ی آماری از نماد بخشی از آرم استفاده کرده¬اند و استفاده از نماد به غیر از آرم خیلی کم¬تر بوده¬ است و میزان استفاده از نماد تصویری، تقریبا دو برابرِ نماد نوشتاری بوده است. واژگان کلیدی: برندسازی آمریکا، برندهای برتر آمریکا، فرهنگ و برند، هویت¬بصری برند.
كلمات كليدي : برندسازی آمریکا، برندهای برتر آمریکا، فرهنگ و برند، هویت¬بصری برند.
تاريخ دفاع : 1397-10-10