بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930376778
نام و نام خانوادگي : ثمینه ابراهیمی دهکردی
عنوان پایان نامه : ارتقاء کیفیت زندگی روزمره در فضاهای شهری با رویکرد ضرباهنگ‌کاوی نمونه موردی : محور حاشیه رودخانه زاینده رود
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : شهرسازى
رشته/گرایش تحصيلي : طراحي شهري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
دکتر بهادر زمانی
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : پویان شهابیان ,
چكيده : نوشتار حاضر به مطالعه مبانی نظری و الگوهای جاری زندگی روزمره شهروندان در فضاهای شهری و بررسی نقدهای وارده بر آن و بیان چگونگی چیره شدن روزمرگی برای فضاهای شهر امروز در جامعه مدرن و فعالیتهای روزمره جاری در آن میپردازد. این پژوهش همچنین متد آنالیز ریتمیک هانری لوفر را در محدوده محور حاشیه رودخانه زایندهرود به آزمون گذاشته و میزان کاربستپذیری این روش را برای شناخت و تحلیل پارادایمهای متغیر ریتمیک فضا ارزیابی میکند. در مرحله بعد نتایج حاصل از این ضرباهنگکاوی و آنالیز را مورد سنجش قرار داده و ضرباهنگهای موجود در فضا و اثرات مثبت و منفی آنها را بر کیفیت مکان و کیفیت زندگی روزمره شهروندان در این مکان استخراج کرده و در ارایه طرح پیشنهادی برای محدوده به منظور خلق فضای شهری حضورپذیر و پاسخدهای که احساسی زیبا در شخص ایجاد کرده و او را به تعامل با محیط و افراد ترغیب نماید، به کار میگیرد.ایجاد فضاهایی از این دست، سبب افزایش سطح شکل گیری تعاملات اجتماعی، ایجاد سرزندگی و تنوع، افزایش امکان بروز رفتارهای خلاقانه، رخ دادهای هنری، فعالیت های مردمی و...شده و زندگی روزانه شهروندان را از روزمرگی رها میکند. کلید واژهها: زندگی روزمره، ضرباهنگ، ضرباهنگ کاو، حاشیه زاینده رود
كلمات كليدي : کلید واژهها: زندگی روزمره، ضرباهنگ، ضرباهنگ کاو، حاشیه زاینده رود
تاريخ دفاع : 1395-11-19