بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940189464
نام و نام خانوادگي : علیرضا افخمی گلی
عنوان پایان نامه : اثر سنجی و تحلیل عملکردی گره های ترافیکی ، در میزان تاخیرات وارده بر شبکه حمل و نقل شهری
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي حمل ونقل
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : محمد سعید منجم ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
مهدی حسین پور
چكيده : کنترل جریان ترافیک در تقاطع ها نکته بسیار مهم و حساسی است که باعث عملکرد صحیح کل شبکه معابر شهری میگردد. انتخاب نامناسب نوع یک تقاطع، ضمن افزایش تأخیر وارد بر وسائل نقلیه عبوری باعث کاهش سطح سرویس آن تقاطع یا میدان نیز میشود. برای یک تقاطع معمولاً گزینه های متعددی از نظر شکل و فرم هندسی نظیر تقاطع چراغدار، تقاطع کانالیزه بدون چراغ، دوربرگردان، یک طرفه سازی، میدان، میدان چراغدار و تقاطع غیر همسطح مطرح می شود. مسأله ای که همیشه از اهمیت برخوردار است، انتخاب طرح هندسی برتر از بین گزینه های پیشنهادی می باشد. در این پایان نامه با انتخاب دو میدان در دو منطقه متفاوت شهری که دارای مشخصات هندسی متفاوتی هستند، اثرات تبدیل هرکدام از این میادین به تقاطع چراغدار و دوربرگردان معکوس مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که برای هر میدان با توجه به نوع عملکردی، معابر منتهی به آن، دسترسی منطقه و میزان حجم عبوری میتوان با جایگزینی سناریو های مختلف بجای وضع موجود به نتایج مورد نظر که در قالب کاهش تاخیر وارده بر شبکه حمل و نقلی است دست یافت.
كلمات كليدي : نرم افزارAimsun، نرم افزارScats، تاخير، جريان
تاريخ دفاع : 1397-10-30