بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950201400
نام و نام خانوادگي : عارف جانعلي پور لشگامي
عنوان پایان نامه : طراحي شبکه زنجيره تأمين با توسعه مدل رياضي بهينه چند هدفِ در شرايط عدم قطعيت
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مكانيك
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : دکتری حرفه ای
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
محسن واعظ قاسمي
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
بيژن رحماني پرچکلايي
چكيده : طراحي شبکه زنجيره تأمين يکي از مسائل کليدي در برنامه‌ريزي استراتژيک زنجيره تأمين مي‌باشد که به پيکر بندي شبکه زنجيره تأمين اشاره دارد و به عنوان مسأله زير ساختاري در مديريت زنجيره تأمين، اثرات ديرپايي روي ساير تصميمات تاکتيکي و عملياتي شرکت دارد. به عبارت ديگر، يک طراحي مناسب شبکه زنجيره تأمين منجر به دستيابي به يک ساختار بهينه مي‌شود که اين امر مديريت مؤثر و رقابتي زنجيره تأمين را امکان‌پذير مي‌نمايد. در اين پايان نامه يک مساله طراحي شبکه زنجيره تأمين چند هدفه ، چند مرحله‌اي و چند محصولي با در نظر گرفتن سطوح کيفي مورد بررسي قرار مي‌گيرد که هدف از ساخت آن تعيين بهترين واحدهاي هر سطح (تأمين کننده‌ها، کارخانه‌ها، ...) از شبکه زنجيره تأمين مورد مطالعه با توجه به پارامترها و معيارهاي در نظر گرفته شده در راستاي بهينگي مدل و شبکه، طراحي و تعيين بهترين مسيرهاي (شبکه) ارتباطي بين واحدهاي منتخب هر سطح با سطوح ديگر و همچنين تعيين حجم کالاهاي انتقالي در اين مسيرهاي بهينه مي‌باشد. همچنين در اين مساله چند پارامتر مهم از قبيل تقاضاي مشتريان، هزينه‌هاي عملياتي و ظرفيت توليدي و ارسالي تسهيلات به صورت غيرقطعي در نظر گرفته شده‌اند. در ابتدا مروري جامع بر ادبيات طراحي شبکه زنجيره تأمين با رويکردهاي متفاوت انجام مي‌شود و سپس مدل رياضي با در نظر گرفتن عمليات خريد، توليد و توزيع در شبکه زنجيره تأمين چند مرحله‌اي و چند محصولي ارائه شد. سپس با توجه به پيچيدگي حل اين مسأله NP-hard بودن آن روش فرا ابتکاري الگوريتم ژنتيک با مرتب سازي نا مغلوب ((NSGA-II تشريح و در انتها نيز نحوه عملکرد مدل با يک مثال عددي و نيز حل آن در نرم افزار متلب مورد بررسي قرار گرديد. کليد واژه‌ها: طراحي شبکه زنجيره تأمين، برنامه ريزي عدد صحيح مختلط، بهينه سازي چند هدفه، پارامترهاي غير قطعي، الگوريتم ژنتيک با مرتب سازي نامغلوب
كلمات كليدي : طراحي شبکه زنجيره تأمين، برنامه ريزي عدد صحيح مختلط، بهينه سازي چند هدفه، پارامترهاي غير قطعي، الگوريتم ژنتيک با مرتب سازي نامغلوب
تاريخ دفاع : 1397-10-30