بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950073601
نام و نام خانوادگي : مرتضی هنرکار اشتهارد
عنوان پایان نامه : توسعه مساله طرحریزی واحدهای صنعتی متعدد با قابلیت تنظیم مجدد در شرکت صنعتی مددرویان
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مكانيك
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
علیرضا تقی پور رضوان
استاد مشاور () : ,
چكيده : در این تحقیق که بصورت مطالعه موردی در شرکت صنعتی مددرویان صورت پذیرفته، مساله طرح ریزی واحدهای صنعتی با استفاده از مکان یابی مناسب واحدها به منظور بهینه سازی همزمان اهداف 5 گانه مورد نظر با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری NSGAII در محیط MATLAB مورد ارزیابی قرار گرفته، سپس مساله برای ابعاد مختلف بررسی و تحلیل حساسیت روی آن ها صورت پذیرفته است. همچنین با درنظرگیری 5 تابع هدف (هزینه جابجایی، هزینه های پیکر بندی مجدد، نامطلوب بودن بخش ها و مکان ها، نزدیکی بین واحدها و ریسک) به طور همزمان مسئله بهینه سازی مورد توجه قرار گرفته است. جنبه نوآوری این تحقیق، مساله درنظر گرفتن "Risk مجاورت بین واحدها" در طرحریزی و بهینه سازی Layout شرکت صنعتی مددرویان بوده که با بررسی مقالات اشاره شده در منابع تحت بررسی به این نتیجه رسیدیم که این موضوع در مطالعات قبلی مدنظر قرار نگرفته است. نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان می دهد که بادرنظر گرفتن همزمان 5 تابع هدف Layout بهینه تسهیلات در هر واحد توانستیم هزینه های جابجایی مواد (مجموع هزینه های درونی و بیرونی) و هزینه های طرح ریزی مجدد را به مقدار قابل توجه ای بهبود بخشیم. کلمات کلیدی: طرح ریزی واحدهای صنعتی – بهینه سازی- الگوریتم ژنتیک- NSGAII – ریسک (Risk)
كلمات كليدي : طرح ریزی واحدهای صنعتی – بهینه سازی- الگوریتم ژنتیک- NSGAII – ریسک (Risk)
تاريخ دفاع : 1397-10-29