بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930575857
نام و نام خانوادگي : مینا لطفی
عنوان پایان نامه : مکانیابی استحصال آبهای زیرزمینی در شهر بندرگز با لحاظ کیفیت آب
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي اب وسازه هاي هيدروليکي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مهدی میرزایی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : خصوصیات کیفی منابع آب زیرزمینی با توجه به متغیر های مختلف طبیعی و فعالیت های انسانی، الگوی مکانی مختلفی دارند بررسی کیفیت آب و عوامل موثر ضروری می باشد ، کیفیت آب ناشی از خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و باکتریولوژی آن می¬باشد. محدوده مورد مطالعه در دشت بندر گز بوده است، منابع آب زیرزمینی در آبخوانهای دشت بندر گز به شدت تحت تاثیر عواملی نظیر نزدیکی به دریا، شوری بالا و همچنین پساب کشاورزی قرار دارند بدین منظور ابتدا نمونه هایی از مکان‌های مختلف دشت بندر گز طی دو دهه مختلف در سال های 1374و 1384 و1394 جمع آوری شده است و پس از تحلیل آماری با بالاترین دقت به محیط نرم افزارArc GIS وارد شدن و با ارزیابی روش های مختلف درون یابی تست و از روش Spline در محیط Arc GIS استفاده شده است . در تحقیق حاضر به بررسی پارامترهای کیفی از جمله هدایت الکتریکی، نیترات، کلر، سدیم، پتاسیم، منیزیم،PH و TDS پرداخته شده است. براساس نتایج حاصل شاهد روند افزایشی میزان غلظت آنیون ها و کاتیون ها از جنوب به شمال دشت هستیم و مناطق مناسب حفر چاه در محدوده مخروطه افکنه در جنوب دشت پیش بینی می شود . کلمات کلیدی: بندرگز، پهنه بندی کیفی، Arc GIS، آب های زیرزمینی،spline
كلمات كليدي : بندرگز، پهنه بندی کیفی، Arc GIS، آب های زیرزمینی،spline
تاريخ دفاع : 1397-10-27