بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 93836100001
نام و نام خانوادگي : میثم خسروی راد
عنوان پایان نامه : انتخاب بهینه مته حفاری در سازند‌های سروک و آسماری با استفاده از روش تصمیم گیری شباهت به گزینه ایده‌آل فازی FTOPSIS
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسی نفت -حفاری
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :آرش ابراهیم آبادی ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
افشین اکبری دهخوارقانی
چكيده : مته‌های حفاری عامل انتقال انرژی از رشته‌ی حفاری به سنگ می‌باشند. هرگونه اشتباه درانتخاب مته حفاری می‌تواند علاوه بر تحمیل هزینه های اضافی به عملیات حفاری موجبات بروز خطرات انسانی را به علت پیمایش‌های بیش از حد به دنبال داشته و اقتصادی بودن طرح را زیر سوال ببرد. لذا انتخاب صحیح مته نقش بسزایی در عملکرد و کارایی عملیات حفاری ایفا می‌کند که در این راستا توجه موثر مهندسان و کارشناسان را‌در‌حین طراحی برنامه چاه می‌طلبد. در انتخاب مته حفاری عوامل مهمی چون نوع سنگ، هزینه به ازای هر فوت، انرژی ویژه، قابلیت حفاری سازند، نرخ نفوذ و... دخالت دارند. تا به حال فرآیند انتخاب مته بر اساس روش آزمون و خطا و یا یکی از معیارهای مزبور انجام شده است.لذا از آنجا که انتخاب مته حفاری یکی از مسائل مهم تصمیم‌گیری چند معیاره می‌باشد در این پایان نامه از روش شباهت به گزینه ایده‌آل فازی FTOPSIS استفاده شده است که بدین منظور مطالعه‌ای موردی در میدان نفتی مارون در سازندهای آسماری و سروک انجام پذیرفته است. در این تحقیق با مطالعه مته‌های 527،517و537 مورد استفاده در سازندهای آسماری و سروک و با مقایسه گزینه‌ها و معیارهای انتخاب مته توسط کارشناسان حفاری با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره روش شباهت به گزینه ایده‌آل فازی به تحلیل‌و انتخاب بهینه مته حفاری پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان داد‌که شاخص شباهت برای مته‌های سازند آسماری با کدهای 537،527،517 به ترتیب 479/0، 438/0و 382/0 حاصل شد که در‌نتیجه مته 517 گزینه مناسب‌تری نسبت به دو مته دیگر به‌دست آمد. همچنین در مورد سازند سروک شاخص شباهت برای مته‌های کدهای 537،527،517 به ترتیب 5405/0، 5019/0و 5622/0 محاسبه شد‌که در این مورد نیز مته 537 گزینه مناسب‌تری نسبت به مته 517 و 527 به‌دست آمد. واژگان کلیدی: انتخاب مته، فرآیند تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی، روش شباهت به گزینه ایده آل فازی، سازند آسماری، سازند سروک
كلمات كليدي : انتخاب مته، فرآیند تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی، روش شباهت به گزینه ایده آل فازی، سازند آسماری، سازند سروک
تاريخ دفاع : 1395-10-29