بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940008889
نام و نام خانوادگي : آذين بسطايي
عنوان پایان نامه : ارائه چهارچوب برای شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر تحمل ریسک های ایمنی کارگران ساختمانی( مطالعه موردی : شهرستان خرم آباد )
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی محیط زیست
رشته/گرایش تحصيلي : مدیریت HSE
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
هستي برقعي پور
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
ايرج محمدفام
چكيده : صنعت ساختمان سازی یکی از حوزه هایی است كه بخش اعظمی از حوادث شغلی را به خود اختصاص داده است. یکی از مهمترین دلایل اين حوادث، رفتارهای نا ایمن کارگران ساختماني است. با توجه به آنكه میزان تحمل ریسک کارگران به عنوان یکی از دلایل اصلی رفتارهای نا ایمن آن ها محسوب می شود، در اين پژوهش به شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر تحمل ریسک های ایمنی کارگران ساختمانی پرداخته شده است. در این راستا ابتدا عوامل موثر بر تحمل ریسک های ایمنی کارگران ساختمانی تدوین گردید و سپس جهت ارزیابی این عوامل، پرسشنامه ای مشتمل بر 9 بعد طراحی گردید. براي بررسي روايي پرسشنامه از روش نسبت روایی محتوا (CVR) و شاخص روایی محتوا (CVI) و براي محاسبه پايايي نيز از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده گرديد. پس از اطمينان از روائي و پايائي مقياس‌هاي طراحي شده براساس محاسبات انجام شده، پرسشنامه‌ ي محقق ساخته توسط 287 نفر از کارگران و سرپرستان ایمنی پروژه های ساختمانی شهرستان خرم آباد تكميل گرديد. جهت رتبه بندی عوامل موثر بر تحمل ریسک های ایمنی کارگران ساختمانی آزمون فریدمن بکار گرفته شد. براي سنجش رابطه هر یک از ابعاد با تحمل ریسک های ایمنی نیز از تحلیل عاملی مرتبه دوم استفاده و مدلی با اقتباس از برونداد نرمافزار ليزرل (SEM) ترسيم گردید. نتایج نشان داد که متوسط مقدار CVR و CVI کل سوالات پرسشنامه به ترتیب برابر 0،49 و 0،84 بنابراین روایی پرسشنامه تائید گردید.. ضريب آلفاي كرونباخ نيز، 854/0 بدست آمد و بدين ترتيب پايائي پرسشنامه بسيار مطلوب ارزيابي گرديد. بر اساس خروجي آزمون فريدمن، ابعاد «ویژگی های کار” و «حمایت کارکنان” به ترتیب بیشترین و کمترين میزان اهميت را به خود اختصاص دادند. نتایج حاصل از تحلیل عاملی صورت گرفته نیز نشان داد که بین تحمل ریسک های ایمنی کارگران ساختمانی با 9 عامل "دانش و تجربه"، "آموزش ایمنی"،"درک ذهنی افراد"، "پذیرش ایمنی"، "ویژگی های کار"، "ریسک پذیری"، "حمایت کارکنان"، "تعهد مدیریت" و " قوانین ایمنی و بهداشت"، ارتباط معنی داری وجود دارد. بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که استفاده از افراد باتجربه در محیط کار، آموزش اثربخش ایمنی و حمایت مدیریت از ایمنی موجب کاهش تحمل ریسک های ایمنی کارگران ساختمانی می گردد. بنابراین جهت کنترل میزان ریسک پذیری افراد، استفاده از افراد آموزش دیده و خبره و برگزاری دوره های آموزش ایمنی عمومی و تخصصی جهت ارتقاء سطح دانش ایمنی افراد، برنامه ریزی های مهندسی و مدیریتی به منظور کنترل ریسک، ایجاد سیستم های نظارتی قدرتمند و سیستم های تشویق و تنبیه موثر بنظر می رسد. واژگان کلیدی: تحمل ریسک ایمنی، ریسک پذیری، قوانین ایمنی و بهداشت، مدل معادلات ساختاری.
كلمات كليدي : تحمل ریسک ایمنی، ریسک پذیری، قوانین ایمنی و بهداشت، مدل معادلات ساختاری.
تاريخ دفاع : 1397-06-10