بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930576591
نام و نام خانوادگي : سحر جاویدی
عنوان پایان نامه : تعیین پارامترهای تعادلی، سنتیکی و ترمودینامیکی جذب رنگ از محلول های آبی بوسیله جاذب های طبیعی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مریم اوتادی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : آزاده سادات شکرابی ,
چكيده : در سال های اخیر پساب های صنعتی بویژه پساب های رنگی به دلیل رها شدن آنها در محیط، پایداری زیاد و سمی بودن برای اکثر موجودات، توجه بسیاری را به خود جلب کرده اند. پساب های رنگی اغلب در محلول های آبی به اشکال کاتیونی یا آنیونهای وجود دارند. حذف رنگ ها از محیطهای آبی به شیوه های مختلف ارزیابی شده است لیکن استفاده از جاذب های زیستی ارزان قیمت و در دسترس برای حذف رنگ متیلن بلو در این مطالعه دنبال می گردد. امروزه در بسیاری از موارد صنعتی برای تصفیه پسابها از جاذبهایی مانند کربن اکتیو استفاده میشود. قیمت بالا، هزینه های بسیار زیاد فرایند احیاء و آلودگی های ناشی از احیای اینگونه جاذبها همواره به عنوان یک محدودیت ویژه در به کارگیری فرایند جذب سطحی مد نظر صاحبان صنایع بوده است. پس ناگفته پیداست که تهیه جاذبهایی ارزان، کارا و زیست تخریب پذیردر به ثمر رسیدن واقعی تلاشهای دوستدارن محیط زیست و محققان حوزه تصفیه آب و پساب جایگاهی حیاتی دارد. در این بین استفاده از برگ درخت بلوط به عنوان جاذبی ارزانقیمت و در دسترس روشی هوشمندانه و اقتصادی در حفاظت مضاعف از محیط زندگی و کار انسانها به حساب می آید. در این پروژه کاربرد برگ بلوطبرای حذف متیلن بلو از محیط آبی بررسی می شود.جذب متیلن بلو بر روی این جاذب درشرایط بهینه نظیر pH محلول برابربا 12 ، زمان تماس 80دقیقه، دمای 60 درجه سانتی گراد و غلظت اولیه متیلن بلو برابر با ppm 180 درصدهای جذب رضایت بخشیدارد.نتایج حاصل از آزمایشات تطابق خوبی با مدل جذب لانگمیر داشته ودربررسی سینتیکی برمعادله شبه درجه دوم بهترین برازش را داشت. همچنین بررسی و محاسبه پارامترهای ترمو دینامیکی و اعداد بدست آمده برای ∆H،∆G و ∆S نشان دهنده گرماگیر بودن، خود به خودی بودن فرآیند جذب و تمایل پودر برگ درخت بلوط برای جذب متیلن بلو بود. کلیدواژگان:پساب های رنگی – جذب سطحی – جاذب طبیعی- بلوط- متیلن بلو
كلمات كليدي : پساب های رنگی – جذب سطحی – جاذب طبیعی- بلوط- متیلن بلو
تاريخ دفاع : 1395-10-19