بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950209583
نام و نام خانوادگي : آیدا نیک کار
عنوان پایان نامه : مطالعه حذف ترکیبات دارویی آنتی بیوتیکی از آب آلوده با استفاده از فرآیند نانو فتوکاتالیزوری
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي شيمي - مهندسي محيط زيست
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
دکتر سید غلامرضا موسوی
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : حسین سخائی نیا ,
چكيده : امروزه آب در زندگی بشر از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است و دسترسی به آب آشامیدنی سالم برای حفظ بهداشت و سلامت انسان ضروری است. با پیشرفت صنایع و افزایش جمعیت، آلاینده های شیمیایی جدیدی وارد منابع آب های طبیعی می شوند که تصفیه آنها ضروری به نظر می رسد لذا در این بررسی به روش های حذف این آلاینده ها از منابع آب پرداخته ایم. در این مطالعه کارایی فرآیند TiO2@rGO در حذف آموکسی سیلین از آب در راکتور ناپیوسته بررسی شد. اثر متغییر های مهم از جمله PH محلول، غلظت های مختلف آموکسی سیلین، حضور رادیکال خوارها و زمان واکنش بر کارایی تجزیه آموکسی سیلین مطالعه شد. کینتیک تجزیه و معدنی سازی آموکسی سیلین نیز در شرایط کاری بهینه فرآیند انتخابی بررسی گردید. در این پژوهش تهیه و تولید نانو ذرات دارای قابلیت فعال شدن با ال ایی دی های کم مصرف با طول موج 385 و 395 نانومتر جهت حذف فتوکاتالیستی آلاینده آموکسی سیلین از آب مورد مطالعه قرار گرفت. در این ارتباط نانو ذرات TiO2@rGO تولید گردید و کارایی آن در حذف فتوکاتالیستی آموکسی سیلین بررسی شد. بررسی اثر افزایش مقدار کاتالیست از 0 تا 12 میلی گرم از 6/8 تا 4/66 درصد افزایش یافت. بر اساس نتایج در زمان واکنش 60 دقیقه 76 درصد معدنی سازی نیز صورت گرفت. کینتیک فرآیند نشان داد که حذف و معدنی سازی آموکسی سیلین با استفاده از نانو ذرات TiO2@rGO از مدل کینتیکی درجه اول کاذب پیروی می نماید. ثابت سرعت واکنش معدنی سازی آموکسی سیلسین -1 min0126/0 است. نتایج مطالعه اثر رادیکال خوارها نشان داد که مکانیزم غالب تجزیه در فرآیند UV-LED/TiO2@rGO، اکسیداسیون با رادیکال های هیدروکسیل است. نتایج مطالعه نشان داد که دی اکسید تیتانیوم اصلاح شده قدرت کاتالیزوری بالایی داشته و می تواند به عنوان یک کاتالیزور در راکتور ناپیوسته برای اکسیداسیون ترکیبات سمی موجود در آب آلوده استفاده شود. کلمات کلیدی: فتوکاتالیست، ال ای دی، آموکسی سیلین، اکسیداسیون پیشرفته، TiO2@rGO  
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: فتوکاتالیست، ال ای دی، آموکسی سیلین، اکسیداسیون پیشرفته، TiO2@rGO
تاريخ دفاع : 1397-10-26