بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940196053
نام و نام خانوادگي : آیدین خرازیان
عنوان پایان نامه : بهبود تحویل‌دهی با استفاده از آتاماتای یادگیرنده در شبکه‌های مخابراتی بی‌سیم سلولی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي کامپيوتر
رشته/گرایش تحصيلي : شبکه هاي کامپيوتري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : محسن جهانشاهی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : با رشد و گسترش شبکه‌های سلولی اپراتورها مجبور هستند مدیریت شبکه‌های خود را در نظر بگیرند. در نتیجه شبکه‌های خود سازمانده از این جهت که انجام عملیات به صورت اتوماتیک را افزایش می‌دهد از اهمیت زیادی برخوردار شده‌اند. تحویل‌دهی یکی از مسائل مهم در شبکه‌های خود سازمانده و LTE است. به علت اهمیت زیاد تحویل‌دهی این پژوهش به بهینه‌سازی تحویل‌دهی و بهبود پارامتر‌های کیفیت سرویس نظیر HOR، CBR، و CDR با استفاده از روش آتاماتای یادگیر، می‌پردازد و با توجه به اینکه حدود 5/66 درصد از ترافیک شبکه به تماس‌های ویدئویی اختصاص داده شده است، الگوریتم پیشنهاد شده با در نظر گرفتن تماس‌هایی ویدئویی انجام شده است. الگوریتم بدست آمده LAHO نام دارد. شبیه سازی های انجام شده برای این الگوریتم در محیط بزرگراه که ترافیک در آن به صورت توزیع پواسون بوده است، در طول مدت 48 ساعت یا 2880 دقیقه صورت گرفته است. ارزیابی پارامتر HOR، CBR، و CDR، در این پژوهش با 3 پژوهش دیگر بیانگر بهبود حدود 25 درصدی است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که پارامتر های کیفیت سرویس نظیر CBR، CDR، و HOR در مقایسه با پژوهش های پیشین که از یادگیری Q و منطق فازی برای حل مساله تحویل دهی استفاده نموده اند، بهبود یافته و آتاماتا با گذشت زمان با کسب دانش و تجربه از محیطی که در آن قرار دارد، عملکرد بهتری داشته و کاربران رضایت بیشتری از سرویس دریافتی دارند. واژگان کلیدی: ال‌تی‌ای، شبکه‌های خود سازمانده، یادگیری تقویتی، آتاماتای یادگیر، تحویل‌دهی
كلمات كليدي : ال‌تی‌ای، شبکه‌های خود سازمانده، یادگیری تقویتی، آتاماتای یادگیر، تحویل‌دهی
تاريخ دفاع : 1397-04-25