بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950279464
نام و نام خانوادگي : حسن چنکنی
عنوان پایان نامه : پیش بینی عضویت گروهی تامین کنندگان در زنجیره تامین پایدار با استفاده از تحلیل پوششی داده
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مكانيك
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
محسن واعظ قاسمی
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
زهره مقدس
چكيده : هدف اصلی در این پژوهش پيش بيني عضویت گروهي تامين کنندگان در زنجيره تامين پایدار میباشد که با استفاده از تحلیل پوششی داده ها انجام میشود. دوره زمانی انجام این تحقیق از خردادماه 1397 الی آبان ماه 1397 می باشد.نمونه آماری پژوهش حاضر شرکت مپنا می باشد. داده‌های موردنیاز مربوط به تعيين معيارهاي ارزيابي و ارتباط شاخص‌ها به كمك پرسشنامه‌های كارشناسي از بخش‌های مرتبط با متخصصان صنعت کسب‌شده است. در این تحقیق در بخش میدانی از پرسشنامه و پایگاه داده اطلاعاتی استفاده شده است که این پایگاه داده شامل اطلاعات مختلف مالی و غیر مالی بر اساس شکل مدل تحلیل پوششی داده ها می باشد. در این پژوهش کارایی تامین کنندگان در سه بخش هزینه کیفیت و قابلیت عملیاتی مورد بررسی قرار میگیرد و پس از خوشه بندی تامین کنندگان توسط الگوریتم ، عدد کارایی هر یک از تامین کننده ها با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها ، تعیین و پیش بینی میشود که هر کدام از تامین کنندگان در کدام یک از گروه های پایداری قرار میگیرند. در نهایت نتیجه گیری میشود که عواملی همچون عواملی همچون هزینه سفارش محصولات ، درصد ارائه ی محصول قابل قبول ، زمان حمل و نقل ، تعداد دفعات فسخ قرارداد ،تنوع تامین ، تحویل به موقع محصول و رضایت از کیفیت محصول تولیدی ، از مهمترین معیارهای موثر در عضویت گروه های تامین کنندگان پایدار در شرکتهای طرف قرارداد مپنا هستند. کلمات کلیدی: تحلیل پوششی داده ها، عضویت گروهی، زنجیره تامین پایدار، خوشه بندی
كلمات كليدي : تحلیل پوششی داده ها، عضویت گروهی، زنجیره تامین پایدار، خوشه بندی
تاريخ دفاع : 1397-10-22