بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920555792
نام و نام خانوادگي : بهزاد جمالی آقباش
عنوان پایان نامه : تهیه و شناسایی کمپلکس های آلی فلزی بازشیف با فلزهای نیکل و کادمیم ومطالعه ی آنها
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : شيمي - شيمي معدني
مقطع تحصيلي : دکتری تخصصی
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : محبوبه منوچهری , مریم دقیقی اصلی
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
رضا غیاثی
چكيده : لیگاندهای 4-كلرو-N ((پيريدين -2 ايل)متيلن) بنزن آمين و N(3-نيتروبنزاليدين)-4-كلرو بنزن آمين با استفاده از واکنش بین آلدئید و آمین نوع اول تهیه وکمپلکس های فلزی آنها با نیکل (Π) ، کادمیم (Π) وجیوه (Π) سنتز شد سپس به کمک روشهای طیف بینی زیر قرمزIR، Vis– UV، 13C NMR،1H NMR شناسایی شد نتا یج حاصل از 13C NMR،1H NMR مر بوط به لیگاندها وکمپلکس ها با ساختار آنها کاملاً تطابق داشته و داده های کوپلاژ اسپین در این ترکیبات با ساختار آنها مطابقت داشت وجابه جایی نوار مربوط به ایمین در کمپلکس ها نسبت به لیگاندها نشان دهنده تشکیل کمپلکس است. نتایج حاصل از ساختار تک بلورکمپلکس دي-µ- كلريدو-بيس(}2- ]4 – متوکسی فنیل ایمینومتیل ) پيريدين {N´,N к2كلريدو- جيوه( (II به وسیله پرتو–X حاصل شد، که بر اساس نتایج حاصل ،این کمپلکس پنج کوئوردینه می یاشد.شکل هندسی به صورت دو هرمی مثاثی انحراف یافته است ، ازدو لیگاند دو دندانه ای ایمینوپیریدین ، یک اتم کلر انتهایی و دو اتم کلر پل تشکیل شده است. اتم های دهنده نیتروژن گروه آزومتین تقریبا در یک صفحه قراردارند. در این کمپلکس A(17)3053/9a= ،A (13)1125/7b=، A (4)708/20c= ،90= ، (4)057/95=  و 90=  می باشد . که در سیستم منوکلینیک متبلور می شود. اثرآنتی باکتریال لیگاندها و کمپلکس های نیکل (Π) و کادمیم (Π) به روش ماکرو دایلوشن برا ث، مورد بررسی قرار گرقته و با توجه به مقادیر MIC و MBCبدست آمده میزان فعالیت آنتی باکتریال ترکیبات فوق با یک دیگر مقایسه شد. هم چنین فعالیت آنتی باکتریال بلورکمپلکس دي-µ- كلريدو-بيس(}2- ]4 – متوکسی فنیل ایمینومتیل ) پيريدين {N´,N к2كلريدو- جيوه( (II به روش Disc diffusionموررد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. هم چنین در این پژوهش در ارتباط با لیگاند های مورد نظر به محاسبه برخی ازپارامترهای فیزیکی مورد نیاز ، توسط نرم افزار به پیش بینی لازم جهت تائید کارهای تجربی پرداخته شد. کلمات کلیدی: Disc diffusion ، روش ماکرو دایلوشن برا ث ، آنتی باکتریال ، لیگاند دو دندانه ای ایمینوپیریدین، کمپلکس های نیکل (Π) و کادمیم (Π) .
كلمات كليدي : Disc diffusion ، روش ماکرو دایلوشن برا ث ، آنتی باکتریال ، لیگاند دو دندانه ای ایمینوپیریدین، کمپلکس های نیکل (Π) و کادمیم (Π) .
تاريخ دفاع : 1396-10-16