بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940091941
نام و نام خانوادگي : یاری چگنی
عنوان پایان نامه : ارزیابی رفتار خاک رس مسلح شده با ستون های سنگی غیر مسلح و مسلح با آزمایش برش مستقیم بزرگ مقیاس
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي عمران _مکانيک خاک وپي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مهدی سیاوش نیا ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در این تحقیق، تأثیر ستونهای سنگی، مسلح کننده‌ی ژئوسینتتیکی، تغییر چیدمان ستون‌های سنگی و درصد رطوبت خاک پیرامونی بر ظرفیت باربری و پارامترهای مقاومت برشی خاک رس مورد بررسی قرارگرفته است. در ابتدا، برای ارزیابی رفتار خاک پیرامونی غیرمسلح، چندین آزمایش بر روی خاک رس CL، و همچنین بر روی ماسه لای دار SM (خاک ستون سنگی) در درصد رطوبت بهینه انجام گرفت. سپس، در مجموع 48 نمونه‌‌ی مرکب (ستون سنگی خاک رس پیرامونی) با دوچیدمان خطی و مثلثی ستون‌های سنگی و ستون‌های سنگی مسلح شده و غیر مسلح، و رطوبت‌های بهینه و دو درصد بیشتر از رطوبت بهینه ساخته و در دستگاه آزمایش برش مستقیم بزرگ مقیاس با ابعاد جعبه‌ی برش 300×300×150 میلیمتر، با روش تحکیم نیافته-زهکشی نشده (UU)،تحت آزمایش قرار گرفتند. بر اساس نتایج حاصل، بیشترین افزایش ظرفیت باربری در نمونه SCunre- (%Wopt)-linear-Transverse (ستون سنگی غیر مسلح، چیدمان ستون‌‌ها عمود بر جهت اعمال نیروی برشی یا در جهت عرضی جعبه برش) مشاهده شده است که نسبت به ظرفیت باربری خاک CL پیرامونی، 99.21 درصد افزایش داشته است همچنین، بیشترین افزایش ظرفیت باربری، در نمونه SCre-(%Wopt)-linear-Transverse ستون سنگی مسلح شده با ژئوگرید با آرایش خطی(چیدمان ستون‌‌ها عمود بر جهت اعمال نیروی برشی یا در جهت عرض جعبه برش) به میزان 2.15 برابر نسبت به خاک رس غیر مسلح مشاهده شده است. بیشترین افزایش ظرفیت باربری در نمونه SCre- (%Wopt)-linear-Transverse (ستون سنگی مسلح شده با ژئوگرید، چیدمان ستون‌‌ها عمود بر جهت اعمال نیروی برشی یا در جهت عرضی جعبه برش) مشاهده شده است که نسبت به ظرفیت باربری ستون-های سنگی غیر مسلح با همین آرایش 58.2 درصد افزایش داشته است. میزان سطح جایگزینی در این تحقیق %4.18 می¬باشد که از میزان جایگزینی 15 الی 35 درصدی توصیه شده توسط FHWA به مقدار قابل توجهی کمتر می باشد که نتایج حاصل حاکی از بهسازی قابل توجه خاک CL را دارد.
كلمات كليدي : ستون سنگی
تاريخ دفاع : 1397-04-03