بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940037021
نام و نام خانوادگي : حسین میربهاالدین
عنوان پایان نامه : امکان سنجی قابلیت پیاده¬مداری در فضای شهری بر مبنای الگوی نوشهرگرایی (مطالعه موردي: محله صادقیه تهران)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : شهرسازى
رشته/گرایش تحصيلي : برنامه ريزي شهري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
موسی پژوهان
استاد مشاور () : ,
چكيده : فضاهاى شهرى از مهمترين و فعال‏ترين مكان هاى شهرى در دوران زندگى بشر محسوب شده و توجه به عناصر و كيفيت هاى موجود در اين گونه فضاها بر اساس اهداف و خواسته هاى ساكنين شهرها متفاوت بوده است. حضور مردم و وجود روابط اجتماعى حاكم بر آنها مهمترين اصل در پويايى فضاهاى شهرى به حساب مى آيد. فضاهاى شهرى با حضور و حركت شهروندان حيات و قوام مى‏يابند. پیاده¬روها و مسيرهاى پیاده شهرى مى توانند به عنوان جزء مهمى از اين نوع فضاهاى شهرى به حساب آمده و تاثيرى مهم در زندگى شهروندان داشته باشند. هدف پژوهش حاضر امکان¬سنجی قابلیت پیاده مداری در محله صادقیه شهر تهران است. روش‏ تحقیق توصیفی - تحلیلی می¬باشد. بخشی از این تحقیق که مربوط به ادبیات موضوع است به روش توصیفی و بخش دیگر آن که مربوط به فعالیت‏های میدانی است، به روش تحلیلی- پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش ساکنان محله صادقیه واقع در منطقه 2 شهر تهران می‏باشند، که بر اساس سرشماری سال 1390، جمعیت این محله¬ 34523 نفر بوده است. حجم نمونه‏گیری به طور تصادفی انجام شده و برای برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران با احتمال 95 درصد صحت استفاده شده که حجم نمونه 380 نفر برآورد شده است. برای گردآوری داده‏ها از پرسشنامه استفاده شده است. روايي پرسشنامه با نظر پانل متخصصان و کارشناسان در زمينه موضوع مورد پژوهش مورد تأیید قرار گرفت و براي تعيين پايايي ابزار تحقيق، پیش آزمون انجام گرفت كه مقدار آلفاي كرونباخ محاسبه شده 789/0 بود که ضريب پايايي اشاره شده قابل قبول مي¬باشد. برای تحلیل داده‏ها از نرم¬افزارهای SPSS21 ، Arc GIS و مدل SWOT استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده¬ها بیانگر آن است که بین متغیرهای زمنیه¬ای مانند جنس، تاهل، سن، تحصیلات، میزان درآمد و اشتغال و میزان پیاده مداری در محله صادقیه تفاوت وجود داشت؛ بطوریکه میزان پیاده¬مداری زنان و متاهلین بیشتر از مردام و افراد مجرد است. افراد با سن کمتر از 20 سال میزان پیاده¬روی کمتری از سایر گروه¬های سنی داشته است. بین شاخص¬های منتخب و پیاده¬مداری شهروندان در محله صادقیه ارتباط مثبت و مستقیم وجود دارد. وضعیت شاخص¬های پیاده¬مداری (دسترسی، تنوع کاربری ها، تعاملات اجتماعی، راحتی، پیوستگی مسیر، پویایی و جذابیت، ایمنی و امنیت) در محله صادقیه مناسب می¬باشد. پیاده¬مداری، نظریه توسعه پیاده، نوشهرگرایی، شهر تهران، محله صادقیه.
كلمات كليدي : پیاده¬مداری، نظریه توسعه پیاده، نوشهرگرایی، شهر تهران، محله صادقیه.
تاريخ دفاع : 1397-10-11